65 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »
Artikel 1. Begripsomschrijvingen, Beleidsregels compensatie meldingsplichtige vuurwerkbedrijven     Begripsomschrijvingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: • a. de minister: de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; • b. verzoeker: degene die een inrichting drijft, waar ten hoogste 1000 kilogram consumentenvuurwerk wordt opgeslagen en als zodanig een melding heeft gedaan aan het bevoegd gezag als bedoeld in artikel 4 van het Bes... BWBR0013587
Artikel 2. Schade, Beleidsregels compensatie meldingsplichtige vuurwerkbedrijven     Schade Artikel 2. Schade Er wordt slechts schade vergoed aan een verzoeker, die direct schade lijdt ten gevolge van het niet kunnen voldoen aan artikel 2.2.1 van het Vuurwerkbesluit . De vergoeding kan uitsluitend omvatten inkomensschade en desinvesteringsschade, die ontstaat door het noodgedwongen moeten beëindigen van de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk op de huidige locatie. BWBR0013587
Artikel 3. Niet in aanmerking komende schade, Beleidsregels compensatie meldingsplichtige vuurwerkbedrijven     Niet in aanmerking komende schade Artikel 3. Niet in aanmerking komende schade Geen vergoeding wordt toegekend voor binnen het normale maatschappelijke risico of het ondernemersrisico vallende schade en schade die niet rechtstreeks voortvloeit uit de eisen van het Vuurwerkbesluit . BWBR0013587
Artikel 4. Verzoek om schadevergoeding, Beleidsregels compensatie meldingsplichtige vuurwerkbedrijven     Verzoek om schadevergoeding Artikel 4. Verzoek om schadevergoeding • 1. Het verzoek om schadevergoeding wordt gedaan door het indienen van een correct en volledig ingevuld en ondertekend exemplaar van het door de minister vastgestelde formulier. De verzoeker omkleedt zijn verzoek om schadevergoeding met redenen. • 2. Het formulier, bedoeld in het eerste lid, kan worden verkregen bij het bevoegd gezag, bij d... BWBR0013587
Artikel 5. Ontvangstbevestiging, Beleidsregels compensatie meldingsplichtige vuurwerkbedrijven     Ontvangstbevestiging Artikel 5. Ontvangstbevestiging De minister bevestigt de ontvangst van het verzoek om schadevergoeding zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst ervan, en stelt de verzoeker op de hoogte van de te volgen procedure. BWBR0013587
Artikel 6. Beslissing op het verzoek, Beleidsregels compensatie meldingsplichtige vuurwerkbedrijven     Beslissing op het verzoek Artikel 6. Beslissing op het verzoek • 1. De minister beslist binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek om schadevergoeding op dit verzoek en deelt deze beslissing schriftelijk aan verzoeker mede. • 2. Een afschrift van de beslissing zal door de minister worden gestuurd aan het bevoegd gezag en aan de VROM-inspectie. BWBR0013587
Artikel 7. Bepaling van de schadevergoeding, Beleidsregels compensatie meldingsplichtige vuurwerkbedrijven     Bepaling van de schadevergoeding Artikel 7. Bepaling van de schadevergoeding • 1. De hoogte van de schadevergoeding wordt berekend aan de hand van het rekenmodel dat in de bijlage, behorende bij deze beleidsregels, is vastgelegd. Bepalend voor de hoogte van de schadevergoeding is het tijdstip waarop het verzoek volledig en correct is. • 2. Als basis voor het bepalen van de schadevergoeding worden de verkoopopbre... BWBR0013587
Artikel 8. Betaling en terugbetaling, Beleidsregels compensatie meldingsplichtige vuurwerkbedrijven     Betaling en terugbetaling Artikel 8. Betaling en terugbetaling • 1. Betaling van de toegekende vergoeding zal geschieden binnen vier weken na de bekendmaking van de beslissing op het verzoek. • 2. Indien op de huidige locatie, al dan niet in combinatie met een in de directe nabijheid van de locatie gelegen andere locatie, binnen het verstrijken van een termijn van 10 jaar na het laatste jaar waarin vuurwe... BWBR0013587
Artikel 9. Inwerkingtreding, Beleidsregels compensatie meldingsplichtige vuurwerkbedrijven     Inwerkingtreding Artikel 9. Inwerkingtreding Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst. BWBR0013587
Artikel 10. Citeertitel, Beleidsregels compensatie meldingsplichtige vuurwerkbedrijven     Citeertitel Artikel 10. Citeertitel Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels compensatie meldingsplichtige vuurwerkbedrijven. BWBR0013587
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »