50 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5   »
Artikel 1, Beleidsregels benoemingen Raad voor cultuur     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. de Minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; • b. de wet: de Wet op het specifiek cultuurbeleid ; • c. de Raad: de Raad voor cultuur, bedoeld in artikel 2a van de wet ; • d. de benoemingenadviescommissie: de benoemingenadviescommissie, bedoeld in artikel 8 . BWBR0008446
Artikel 1a, Beleidsregels benoemingen Raad voor cultuur     Artikel 1a • 1. De voorzitter en de overige leden van de Raad worden voor vier jaar benoemd en herbenoeming voor twee jaar is eenmaal mogelijk. • 2. Voorafgaand aan de herbenoeming zoals bedoeld in het eerste lid, zal eerst advies worden gevraagd aan de benoemingenadviescommissie. • 3. De leden van de commissies, bedoeld in artikel 2c van de wet , worden voor vier jaar ... BWBR0008446
Artikel 2, Beleidsregels benoemingen Raad voor cultuur     Artikel 2 In geval van een vacature in de Raad vraagt de Minister eerst aan de Raad een profiel voor de in te vullen vacature en daarna vraagt hij aan de benoemingenadviescommissie een voorstel te doen voor de vervulling van die vacature. BWBR0008446
Artikel 3, Beleidsregels benoemingen Raad voor cultuur     Artikel 3 Bij een voorstel voor de vervulling van een vacature geeft de benoemingenadviescommissie in ieder geval aan op welke wijze rekening is gehouden met: • a. evenredige deelname aan de Raad van vrouwen en personen behorende tot etnische of culturele minderheidsgroepen; • b. deelname van een of meer leden die voldoende kennis dragen van het gemeentelijke of provinciale cultuu... BWBR0008446
Artikel 4, Beleidsregels benoemingen Raad voor cultuur     Artikel 4 Alvorens de Minister op basis van het voorstel van de benoemingenadvies-commissie een voordracht voor een benoeming aan de Kroon doet, kan hij de Raad over de voordracht horen. BWBR0008446
Artikel 5, Beleidsregels benoemingen Raad voor cultuur     Artikel 5 Indien de Raad van mening is dat voor de voorbereiding van een advies door een vaste of tijdelijke commissie als bedoeld in artikel 2c van de wet een specifieke deskundigheid is vereist die nog niet in voldoende mate in de betreffende commissie aanwezig is, kan de Raad de Minister voorstellen doen voor de benoeming van leden van de Raad of andere personen, die beschikken over de g... BWBR0008446
Artikel 6, Beleidsregels benoemingen Raad voor cultuur     Artikel 6 De Minister kan over een voorstel als bedoeld in artikel 5 advies vragen aan de benoemingenadviescommissie, met dien verstande dat in het geval het voorstel betrekking heeft op een voorzitter van een commissie, de Minister in elk geval advies vraagt aan de benoemingenadviescommissie. BWBR0008446
Artikel 7, Beleidsregels benoemingen Raad voor cultuur     Artikel 7 In een advies als bedoeld in artikel 6 geeft de benoemingenadviescommissie in ieder geval aan of bij het voorstel in voldoende mate rekening is gehouden met het streven naar: • a. evenredige deelname van vrouwen en personen behorende tot etnische of culturele minderheidsgroepen; • b. deelname van een of meer leden die voldoende kennis dragen van het gemeentelijke of ... BWBR0008446
Artikel 8, Beleidsregels benoemingen Raad voor cultuur     Artikel 8 • 1. Er is een benoemingenadviescommisie die de Minister op verzoek adviseert over omvang en samenstelling van de Raad of van commissies van de Raad. • 2. De benoemingenadviescommissie bestaat uit ten hoogste zes leden, waaronder de voorzitter, van wie uit hoofde van hun kennis van het terrein van de cultuur een nuttige bijdrage aan de werkzaamheden van de commissie kan... BWBR0008446
Artikel 9, Beleidsregels benoemingen Raad voor cultuur     Artikel 9 De benoemingenadviescommissie regelt zelf haar werkwijze. BWBR0008446
  1, 2, 3, 4, 5   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie