6 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Leaseregeling, Besluit leaseregeling     Leaseregeling BWBR0010861
Strekking, Besluit leaseregeling     Strekking Het is wenselijk geoordeeld in het kader van de invordering en voor de heffing van inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting te komen tot een zoveel mogelijk gelijke behandeling van leasecontracten. Deze regeling strekt toe om voor de toepassing van het bodemrecht ex artikel 22, derde lid, van de Invorderingswet 1990, alsmede voor de toepassing van artikel 10, eerste lid, van de We... BWBR0010861
I. Criteria, Besluit leaseregeling     Criteria I. Criteria De lessor zal in ieder geval fiscaal als eigenaar van een door hem op basis van leasing ter beschikking gesteld lease-object worden aangemerkt indien hij: • a. zich als zodanig gedraagt; • b. de juridische eigendom van het lease-object heeft; • c. positief en/of negatief restwaarderisico ten aanzien van het lease-object loopt. Geacht wordt sprake te zijn van pos... BWBR0010861
II. Invordering, Besluit leaseregeling     Invordering II. Invordering Indien op grond van de hiervoor onder I genoemde bepalingen de lessor fiscaal als eigenaar van een door hem op basis van leasing ter beschikking gesteld lease-object kan worden aangemerkt, is met betrekking tot het betreffende leaseobject sprake van reële eigendom in de zin van artikel 22, § 5, vierde lid, van de Leidraad Invordering 1990. BWBR0010861
III. Bijzondere bepalingen, Besluit leaseregeling     Bijzondere bepalingen III. Bijzondere bepalingen • 1. Ingeval door externe factoren de vooraf ingeschatte marktomstandigheden wezenlijk zijn veranderd, kan de lessor, na overleg met de inspecteur, het object na de vaste leaseperiode aan de lessee aanbieden tegen een vergoeding die afwijkt van het bepaalde hiervoor onder de onderdelen I.A en I.B. • 2. Voor de toepassing van de heffing van de inkomstenb... BWBR0010861
IV. Inwerkingtreding, Besluit leaseregeling     Inwerkingtreding IV. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000. BWBR0010861