69 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »
1. Inleiding, Verschaffen van informatie inzake eigendomsverhoudingen binnen de gezondheidszorg in Nederland     Inleiding 1. Inleiding Voorliggende circulaire vormt een nadere uitwerking van de circulaire van 4 april 1997 (FBZ/PBIZ 96700), waarin ik u mijn beleid inzake eigendomsverhoudingen in de gezondheidszorg heb uiteengezet. De circulaire van 4 april 1997 zend ik u hierbij ter herinnering nogmaals toe. Doel van deze nadere circulaire is in de eerste plaats om aan te geven in welke gevallen volledig eigendom e... BWBR0010380
2. Eigendom of huur? Beoordelingskader en toepassing, Verschaffen van informatie inzake eigendomsverhoudingen binnen de gezondheidszorg in Nederland     Eigendom of huur? Beoordelingskader en toepassing 2. Eigendom of huur? Beoordelingskader en toepassing Basis voor de beoordeling vormt de constatering dat de noodzaak een zorgvoorziening naar eigen ontwerp te realiseren of aan te passen groter is naarmate het gebruiksdoel meer specifieke eisen stelt aan de voorziening en de gebruiksduur lang is. In dat geval is bouw in eigen beheer vereist met volledig eigendom. Al naar gelang minder specifiek... BWBR0010380
* . Reguliere/marktconforme voorzieningen:, Verschaffen van informatie inzake eigendomsverhoudingen binnen de gezondheidszorg in Nederland     Reguliere/marktconforme voorzieningen: * . Reguliere/marktconforme voorzieningen: • – woning in de sociale huursector; • – kantoor- en bedrijfsruimte; • – ontmoetingsruimte; • – warmte-krachtcentrale; • – gebruiksmogelijkheden van een winkel, therapeutisch zwembad; sporthal. BWBR0010380
* . Reguliere/marktconforme voorzieningen:, Verschaffen van informatie inzake eigendomsverhoudingen binnen de gezondheidszorg in Nederland     Verpleegunits in verzorgingshuizen * . Reguliere/marktconforme voorzieningen: • – woning in de sociale huursector; • – kantoor- en bedrijfsruimte; • – ontmoetingsruimte; • – warmte-krachtcentrale; • – gebruiksmogelijkheden van een winkel, therapeutisch zwembad; sporthal. BWBR0010380
* . Reguliere/marktconforme voorzieningen:, Verschaffen van informatie inzake eigendomsverhoudingen binnen de gezondheidszorg in Nederland     Interimvoorzieningen * . Reguliere/marktconforme voorzieningen: • – woning in de sociale huursector; • – kantoor- en bedrijfsruimte; • – ontmoetingsruimte; • – warmte-krachtcentrale; • – gebruiksmogelijkheden van een winkel, therapeutisch zwembad; sporthal. BWBR0010380
3. Specifieke situaties, Verschaffen van informatie inzake eigendomsverhoudingen binnen de gezondheidszorg in Nederland     Specifieke situaties 3. Specifieke situaties Indien een instellingsbestuur van mening is dat er voor zijn initiatief een uitzondering moet worden gemaakt op het hiervoor beschreven beleid, kan het bij zijn aanvraag om een WZV-vergunning een verzoek indienen om een uitzondering te maken. Dit verzoek zal moeten zijn ondersteund met informatie waaruit blijkt dat met de voorgestelde alternatieve eigendomsverhouding voo... BWBR0010380
4. Inhoud van de contracten bij onvolledig eigendom, Verschaffen van informatie inzake eigendomsverhoudingen binnen de gezondheidszorg in Nederland     Inhoud van de contracten bij onvolledig eigendom 4. Inhoud van de contracten bij onvolledig eigendom Door de potentiële verkrijger van het gebruiksrecht zal in alle gevallen, aan de hand van de met de bezitter van het volledig eigendom af te sluiten contracten, bij de aanvraag van een WZV-vergunning moeten worden aangetoond dat de nadelen/risico’s van het ontbreken van volledig eigendom worden beperkt. In elk geval mag de beoogde eigendoms... BWBR0010380
5. Juridische verankering/handhaving, Verschaffen van informatie inzake eigendomsverhoudingen binnen de gezondheidszorg in Nederland     Juridische verankering/handhaving 5. Juridische verankering/handhaving De afgelopen twee jaren zijn regelmatig vragen gesteld over de juridische verankering. Daarom geef ik nog eens aan hoe de eigendomsverhoudingen, en mogelijke wijzigingen daarin, van de onroerende zaken van een zorginstelling worden vastgelegd. In de WZV-vergunning worden, op de voet van artikel 15, vijfde lid van de WZV, in de vorm van een voorschrift de eig... BWBR0010380
Inleiding, Bouwtijd en loon- en prijsontwikkeling tijdens de bouw in de zorgsector     Inleiding In aansluiting op mijn brief van 26 augustus 1999, kenmerk Z/PB-991945, informeer ik u over een volgende stap die ik zet bij het overdragen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de beheersbare risico's aan het instellingsmanagement. De te zetten stap sluit tevens aan op het concept van budgettair bouwen. Over de hantering van budgettair bouwen in de zorgsector informeerde ik ... BWBR0010995
Vergunning, Bouwtijd en loon- en prijsontwikkeling tijdens de bouw in de zorgsector     Vergunning De nu te zetten stap houdt, voor alle initiatieven waarvoor ik een WZV-vergunning verleen, het volgende in: • - de bouwtijd wordt vanaf 1 mei 2000 taakstellend in de vergunning opgenomen; • - bij de berekening van de aanvaardbare kosten in het kader van de eindafrekening van het bouwinitiatief wordt voortaan uitgegaan van een normatieve berekeningsmethodiek. Deze is geb... BWBR0010995
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »