10 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2010], Besluit tot regeling van de aanwijzing van afgevaardigden van Nederland in de vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2010] De aanwijzing van de afgevaardigden uit het Koninkrijk der Nederlanden zal geschieden door de beide Kamers der Staten-Generaal. De wijze van aanwijzing wordt door beide Kamers der Staten-Generaal in onderling overleg vastgesteld. BWBR0002272
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2010], Besluit tot regeling van de aanwijzing van afgevaardigden van Nederland in de vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie     Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2010] Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. BWBR0002272
Artikel 1, Besluit Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken     Artikel 1 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Buitenlandse Zaken; • b. Buitenlands Bezoek: Buitenlands Bezoek van het Staatshoofd en Inkomend Bezoek aan het Staatshoofd; • c. de medaille: de Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken zoals omschreven in de bij dit besluit behorende bijlage 1 ; • d. de oo... BWBR0012067
Artikel 2, Besluit Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken     Artikel 2 Er wordt ingesteld de Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken. BWBR0012067
Artikel 3, Besluit Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken     Artikel 3 • 1. De medaille wordt vanwege Ons toegekend door Onze Minister. • 2. De medaille kan ter gelegenheid van een Buitenlands Bezoek worden toegekend aan degene die op enigerlei wijze betrokken is bij de voorbereiding en uitvoering van het Bezoek. • 3. De medaille kan aan een persoon één maal worden toegekend. BWBR0012067
Artikel 4, Besluit Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken     Artikel 4 De medaille en de oorkonde worden door of namens Onze Minister uitgereikt. BWBR0012067
Artikel 5, Besluit Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken     Artikel 5 • 1. De Kanselarij der Nederlandse Orden draagt zorg voor de vervaardiging en de verstrekking van de medaille en de oorkonde. • 2. De verstrekking geschiedt kosteloos. BWBR0012067
Artikel 6, Besluit Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken     Artikel 6 • 1. Degene aan wie de medaille is toegekend, is bevoegd deze te dragen aan het lint op borsthoogte op de linkerzijde van de kleding. • 2. In plaats van de medaille mag een draagteken dat bestaat uit het lint opgemaakt in de vorm van een strik, worden gedragen. • 3. In plaats van de medaille mag op uniformkleding een baton van het lint ter grootte van 27 bij 11 m... BWBR0012067
Artikel 7, Besluit Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken     Artikel 7 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. • 2. Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken. BWBR0012067