450 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 43, 44, 45   »
Artikel 1, Besluit terbeschikkingstelling scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland aan de Scheepvaartinspectie     Artikel 1 De scheepvaartinspecteurs, werkzaam bij de Rijksdienst Caribisch Nederland, worden ter beschikking gesteld van de dienst van de Scheepvaartinspectie voor de uitvoering en het toezicht op de naleving van de bepalingen van de Schepenwet , voor zover van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. BWBR0029517
Artikel 2, Besluit terbeschikkingstelling scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland aan de Scheepvaartinspectie     Artikel 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit terbeschikkingstelling scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland aan de Scheepvaartinspectie. BWBR0029517
Artikel 3, Besluit terbeschikkingstelling scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland aan de Scheepvaartinspectie     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0029517
Artikel 1.00. Toepassingsgebied, Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas     00. Toepassingsgebied Artikel 1.00. Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de Gemeenschappelijke Maas. Hieronder worden verstaan de tot de Maas behorende wateren: • a. van de grens bij grenspaal 45 (Lixhe) tot de grens bij grenspaal 49 (Klein Ternaaien) met inbegrip van het - als gevolg van de werken bedoeld in artikel 2, paragraaf 1, onder f, van het op 24 februari 1961 te Brussel gesloten verd... BWBR0006618
Artikel 1.01. Betekenis van enige uitdrukkingen, Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas     01. Betekenis van enige uitdrukkingen Artikel 1.01. Betekenis van enige uitdrukkingen In dit reglement wordt verstaan onder: • a. schip: elk vaartuig met inbegrip van een vaartuig zonder waterverplaatsing en een watervliegtuig, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als een middel van vervoer te water; • b. motorschip: een schip dat gebruik maakt van zijn mechanische middelen tot voortbeweging, met uitzondering va... BWBR0006618
Artikel 1.02. De schipper, Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas     02. De schipper Artikel 1.02. De schipper • 1. In dit reglement wordt onder de schipper verstaan degene die een schip of een samenstel voert. • 2. De schipper is verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van dit reglement, tenzij uit die bepalingen blijkt, dat de naleving aan anderen is opgedragen. • 3. De schipper van een schip dat deel uitmaakt van een samenstel moet de aanwij... BWBR0006618
Artikel 1.03. Verplichtingen van de bemanning, Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas     03. Verplichtingen van de bemanning Artikel 1.03. Verplichtingen van de bemanning De leden van de bemanning van een schip moeten de aanwijzingen opvolgen die hun door de schipper binnen de grenzen van diens verantwoordelijkheid worden gegeven. Zij moeten medewerken aan de naleving van de bepalingen van dit reglement. BWBR0006618
Artikel 1.04/1.05. Voorzorgsmaatregelen en afwijking van het reglement, Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas     04/1.05. Voorzorgsmaatregelen en afwijking van het reglement Artikel 1.04/1.05. Voorzorgsmaatregelen en afwijking van het reglement De schipper moet in het belang van de veiligheid of de goede orde van de scheepvaart en naargelang de omstandigheden waarin een schip of een samenstel zich bevindt, alle maatregelen nemen die volgens de goede zeemanschap geboden zijn, zelfs indien hij daarvoor moet afwijken van de bepalingen van dit reglement of wanneer er g... BWBR0006618
Artikel 1.06. Gebruik van de vaarweg, Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas     06. Gebruik van de vaarweg Artikel 1.06. Gebruik van de vaarweg • 1. Een schip of een samenstel mag niet deelnemen aan de scheepvaart indien: de lengte meer is dan 100 m, de breedte meer is dan 12 m, of de diepgang meer is dan 2,80 m. • 2. In geval van vloed, van waterschaarste, van werken of van maatregelen genomen in het algemeen belang kunnen de afmetingen voorzien in het eerste lid door de bevoegde au... BWBR0006618
Artikel 1.07. Belading, Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas     07. Belading Artikel 1.07. Belading • 1. Een schip mag niet deelnemen aan de scheepvaart indien het zodanig is beladen, dat het inzinkt tot over het vlak door de onderkant van de inzinkingsmerken die voor de vaarweg van kracht zijn. • 2. Een schip mag niet deelnemen aan de scheepvaart indien door de wijze van belading of door het aantal personen aan boord de stabiliteit in gevaar wordt gebrac... BWBR0006618
  1, 2, 3 ... 43, 44, 45   »