11 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1, Besluit terbeschikkingstelling scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland aan de Scheepvaartinspectie     Artikel 1 De scheepvaartinspecteurs, werkzaam bij de Rijksdienst Caribisch Nederland, worden ter beschikking gesteld van de dienst van de Scheepvaartinspectie voor de uitvoering en het toezicht op de naleving van de bepalingen van de Schepenwet , voor zover van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. BWBR0029517
Artikel 2, Besluit terbeschikkingstelling scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland aan de Scheepvaartinspectie     Artikel 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit terbeschikkingstelling scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland aan de Scheepvaartinspectie. BWBR0029517
Artikel 3, Besluit terbeschikkingstelling scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland aan de Scheepvaartinspectie     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0029517
Artikel 1, Besluit hoofdrailnet     Artikel 1 Het hoofdrailnet bestaat uit de binnenlandse openbaar-vervoerdiensten voor het personenvervoer per trein over de spoorwegverbindingen die zijn aangegeven op het kaartbeeld in de bij dit besluit behorende bijlage . BWBR0017795
Artikel 2, Besluit hoofdrailnet     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005, danwel, indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2004, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst. BWBR0017795
Artikel 3, Besluit hoofdrailnet     Artikel 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit hoofdrailnet. BWBR0017795
Artikel 1, Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen     Artikel 1 • 1. Als hoofdspoorweg worden aangewezen de spoorwegen, genoemd in de bij dit besluit behorende bijlage 1 . • 2. Als hoofdspoorwegen worden tevens aangewezen de in onderdeel a van bijlage 2 bij dit besluit genoemde spoorwegen en de berijdbare delen van de spoorwegen gelegen op de in onderdeel b van die bijlage genoemde locaties. Deze spoorwegen vallen o... BWBR0017794
Artikel 2, Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen     Artikel 2 De volgende beschikkingen tot aanwijzing als locaalspoorweg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet van 9 juli 1900, houdende nadere regeling van den dienst en het gebruik van spoorwegen, waarop uitsluitend met beperkte snelheid wordt vervoerd (Stb. 118), worden ingetrokken: • a. beschikking van 24 november 1958, nr. V-1/0116890; • b. beschikking van 28 de... BWBR0017794
Artikel 3, Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen     Artikel 3 De Concessie uitoefening dienst havenspoorweg Rotterdam Linker Maasoever 1979 wordt ingetrokken. BWBR0017794
Artikel 4, Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van 31 december 2004, met uitzondering van de artikelen 2 en 3 , die in werking treden met ingang van het tijdstip waarop de artikelen 16 tot en met 25 van de Spoorwegwet in werking treden. BWBR0017794
  1, 2   »