141 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 13, 14, 15   »
Artikel 1, Instellingsbesluit commissie auteursrecht als adviescollege van het Ministerie van Justitie ter advisering over het auteursrecht en naburige rechten     Artikel 1 • 1. Er is een commissie auteursrecht. • 2. De commissie bestaat uit ten minste zes en ten hoogste tien leden. • 3. De commissie heeft tot taak de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over vragen rond de uitvoering van de richtlijn van de Raad en het Europees Parlement tot harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de nabur... BWBR0011479
Artikel 3, Instellingsbesluit commissie auteursrecht als adviescollege van het Ministerie van Justitie ter advisering over het auteursrecht en naburige rechten     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0011479
Artikel I, Besluit houdende verhoging van de in de artikelen 63b lid 2 onder a, 153 lid 2 onder a en 263 lid 2 onder a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde grensbedragen, enz. (financiële benedengrens verplichte structuurregeling)     Artikel I De bedragen, bedoeld in de artikelen 63b lid 2 onder a , 153 lid 2 onder a en 263 lid 2 onder a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek , worden elk verhoogd tot en omgezet in 13 000 000 euro. BWBR0011460
Artikel 1, Vaststellingsbesluit vergoeding voor reprografisch verveelvoudigen en vrijstelling van de opgaveplicht     Artikel 1 • 1. De vergoeding, bedoeld in artikel 16h van de Auteurswet , bedraagt € 0,045 per gekopieerde pagina. • 2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de vergoeding € 0,011 per gekopieerde pagina voor het reprografisch verveelvoudigen door andere onderwijsinstellingen dan instellingen die gericht zijn op het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs en het verricht... BWBR0014338
Artikel 2, Vaststellingsbesluit vergoeding voor reprografisch verveelvoudigen en vrijstelling van de opgaveplicht     Artikel 2 De verplichting tot betaling van de vergoeding, bedoeld in het eerste artikel , rust op degene die de verveelvoudigingen vervaardigt of daartoe opdracht geeft. BWBR0014338
Artikel 3, Vaststellingsbesluit vergoeding voor reprografisch verveelvoudigen en vrijstelling van de opgaveplicht     Artikel 3 Degene die minder dan 50 000 reprografische verveelvoudigingen per jaar maakt, is niet gehouden daarvan opgave te doen bij de in artikel 16l, eerste lid, van de Auteurswet aangewezen rechtspersoon. BWBR0014338
Artikel 4, Vaststellingsbesluit vergoeding voor reprografisch verveelvoudigen en vrijstelling van de opgaveplicht     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0014338
Artikel 1, Besluit reprografisch verveelvoudigen     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. wet: Auteurswet • b. overheid: • 1°. lichamen en organen waaraan bij of krachtens de wet een taak ten behoeve van de openbare dienst is opgedragen, • 2°. lichamen en organen die door de onder 1° bedoelde lichamen en organen in het leven zijn geroepen en waaraan een taak ten behoeve van de openbare dienst is... BWBR0014339
  1, 2, 3 ... 13, 14, 15   »