149 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 13, 14, 15   »
Artikel 1, Vaststellingsbesluit selectielijst Nationale ombudsman 1982-1997     Artikel 1 Het bij dit besluit gevoegde "Basisselectiedocument Nationale ombudsman 1982 - 1997" en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld. BWBR0010853
Artikel 2, Vaststellingsbesluit selectielijst Nationale ombudsman 1982-1997     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0010853
Artikel 1, Besluit aanwijzing overheidsorganen waarvan archiefbescheiden dienen te worden bewaard in de rijksarchiefbewaarplaats in de hoofdplaats van de provincie, waarin deze overheidsorganen gevestigd zijn of zijn geweest     Artikel 1 • 1. In de rijksarchiefbewaarplaats in de hoofdplaats van een provincie worden de archiefbescheiden bewaard van de in het tweede en derde lid bedoelde overheidsorganen, waarvan de functies zich over het gehele rijk uitstrekken of hebben uitgestrekt, en die in die provincie gevestigd zijn of zijn geweest. • 2. Tot de in het eerste lid bedoelde overheidsorganen behoren de... BWBR0012449
Artikel 2, Besluit aanwijzing overheidsorganen waarvan archiefbescheiden dienen te worden bewaard in de rijksarchiefbewaarplaats in de hoofdplaats van de provincie, waarin deze overheidsorganen gevestigd zijn of zijn geweest     Artikel 2 In de rijksarchiefbewaarplaats in de hoofdplaats van een provincie worden de dubbelen en afschriften van akten van de burgerlijke stand bewaard, alsmede de daaraan later toegevoegde vermeldingen en de dubbelen van de tienjaarlijkse klappers die zijn opgemaakt door of op aanwijzing van de in die provincie gevestigde of gevestigd geweest zijnde ambtenaren van de burgerlijke stand. BWBR0012449
Artikel 3, Besluit aanwijzing overheidsorganen waarvan archiefbescheiden dienen te worden bewaard in de rijksarchiefbewaarplaats in de hoofdplaats van de provincie, waarin deze overheidsorganen gevestigd zijn of zijn geweest     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0012449
Artikel I, Inwerkingtredingsbesluit van de wijzigingswet van de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs (overgangsregeling kosten administratie, beheer en bestuur bij verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in een gemeente)     Artikel I De Wet van 18 april 2002 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een overgangsregeling kosten administratie, beheer en bestuur bij verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in een gemeente en de Wet van 18 april 2002 tot wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs... BWBR0013749
Artikel I, Wijzigingsbesluit Reglement van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen     Artikel I [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0005161
Artikel II, Wijzigingsbesluit Reglement van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen     Artikel II Het aantal verzoeken dat de universiteiten kunnen indienen ingevolge artikel 24 b, eerste lid, is in ieder geval voor de jaren 1991, 1992 en 1993 beperkt tot in het protocol nader te bepalen aantallen en voorwaarden. BWBR0005161
Artikel III, Wijzigingsbesluit Reglement van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen     Artikel III Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0005161
Artikel 1, Besluit vaststelling aantal bestuursleden NWO     artikel 1 het aantal bestuursleden van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) vast te stellen op 5. BWBR0004286
  1, 2, 3 ... 13, 14, 15   »