21 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3   »
Enig artikel, Vaststellingsbesluit tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet Pensioen- en spaarfondsenwet (recht van keuze voor ouderdomspensioen i.p.v. nabestaandenpensioen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen)     Enig artikel • 1. De artikelen van de Wet van 21 december 2000 houdende wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen) (Stb. 625), met uitzondering van artikel I , onderdeel A, onderdeel B, artikel 2b, derde lid, en artikel 2c, onderdeel... BWBR0013073
Artikel 1, Vaststellingsbesluit tijdstip van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, enz.     Artikel 1 De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen treedt in werking met ingang van 1 januari 2002, met dien verstande dat: • a. de artikelen 3 , 4 en 5 , voorzover het betreft de Sociale verzekeringsbank, in werking treden met ingang van 1 januari 2003; • b. de artikelen 21, onderdeel f , 28 en 29 , voorzover het betreft aanvragen van ui... BWBR0013178
Artikel 2, Vaststellingsbesluit tijdstip van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, enz.     Artikel 2 De Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen treedt in werking met ingang van 1 januari 2002, met dien verstande dat: • a. de artikelen 2 , 10 , 17 , 19 , 21 , 22 , 24 , 25 , 27 , 28 , 42 , 43 , 60 , 61 , 62 , 64 , 66 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 90 en 91 van de Arbeidsv... BWBR0013178
Artikel 3, Vaststellingsbesluit tijdstip van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, enz.     Artikel 3 Het Tijdelijk besluit samenwerking CWI vervalt met ingang van 1 januari 2002. BWBR0013178
Artikel I. Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 , Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999     Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 Artikel I. Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 [Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990.] BWBR0015309
Artikel II. Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 , Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999     Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 Artikel II. Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 [Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999.] BWBR0015309
Artikel III. Inwerkingtreding, Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999     Inwerkingtreding Artikel III. Inwerkingtreding • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. • 2. Artikel II, onderdeel B, werkt terug tot en met 1 januari 2003 met dien verstande dat in afwijking van artikel 22, tweede lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 : &b... BWBR0015309
Artikel 1, Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden toetsingscommissie ex artikel 73 Wet werk en bijstand     Artikel 1 • 1. De vaste beloning voor de voorzitter en de leden van de Toetsingscommissie bestaat uit een bedrag per bijgewoonde vergadering en uit een bedrag voor de voorbereiding van de advisering over verzoeken om aanvullende uitkering, waarbij de vaste beloning wordt gebaseerd op het maximum van: • a. salarisschaal 17 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenare... BWBR0018603
Artikel 2, Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden toetsingscommissie ex artikel 73 Wet werk en bijstand     Artikel 2 • 1. Indien een plaatsvervangend-lid een lid vervangt ter vergadering en/of voorbereiding, is artikel 1 van overeenkomstige toepassing. • 2. In afwijking van het eerste lid komt een plaatsvervangend-lid jaarlijks ook in aanmerking voor een vaste beloning voor een vergadering die kan worden aangemerkt als een start- en/of slotbijeenkomst van de commissie. • 3.... BWBR0018603
Artikel 3, Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden toetsingscommissie ex artikel 73 Wet werk en bijstand     Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vaste beloning kan niet meer bedragen dan 50% van de jaarwedde volgens het eerste niveau na schaal 18 van de bezoldiging van burgerlijke rijksambtenaren. BWBR0018603
  1, 2, 3   »