346 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 33, 34, 35   »
Artikel III, Wijzigingsbesluit Kentekenreglement en het Voertuigreglement i.v.m. de inwerkingtreding van het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (afzonderlijke registratie van aanhangwagens etc.)     Artikel III • 1. In afwijking van artikel 25 van het Kentekenreglement vraagt de eigenaar of houder van een aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit in het verkeer is gebracht en waarvoor de eerste afgifte van een driedelig kentekenbewijs wordt gevraagd, dit kentekenbewijs overeenkomstig het bepaalde in ... BWBR0013922
Artikel IV, Wijzigingsbesluit Kentekenreglement en het Voertuigreglement i.v.m. de inwerkingtreding van het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (afzonderlijke registratie van aanhangwagens etc.)     Artikel IV De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. BWBR0013922
Artikel IV, Wijzigingsbesluit Besluit Infrastructuurfonds (ophoging doeluitkering en andere bekostigingswijze infrastructuurprojecten)     Artikel IV In afwijking van artikel 36, vijfde lid, van het Besluit Infrastructuurfonds kan, Onze Minister van Verkeer en Waterstaat de doeluitkering die vóór de inwerkingtreding van dit besluit is verstrekt terugvorderen indien deze niet binnen vier jaar na inwerkingtreding van dit besluit is verplicht overeenkomstig artikel 29 of artikel 31 van het Besluit Infrastructuurfonds . BWBR0014395
Artikel VI, Wijzigingsbesluit Besluit Infrastructuurfonds (ophoging doeluitkering en andere bekostigingswijze infrastructuurprojecten)     Artikel VI • 1. De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. • 2. Dit besluit kan voor wat betreft artikel I, onderdeel N , terugwerken tot en met een in het koninklijk besluit, bedoeld in het eerste lid, te bepalen tijdstip. BWBR0014395
Artikel I. Aanvulling van de Wet personenvervoer 2000 , Concessiewet personenvervoer per trein     Aanvulling van de Wet personenvervoer 2000 Artikel I. Aanvulling van de Wet personenvervoer 2000 [Wijzigt de Wet personenvervoer 2000.] BWBR0015008
Artikel II. Overgangsbepaling bestaande openbare-dienstcontracten, Concessiewet personenvervoer per trein     Overgangsbepaling bestaande openbare-dienstcontracten Artikel II. Overgangsbepaling bestaande openbare-dienstcontracten • 1. Tot zes maanden na het tijdstip waarop artikel I, onderdeel A, van deze wet in werking is getreden is artikel 19 van de Wet personenvervoer 2000 niet van toepassing op openbaar vervoer per trein dat gedurende die periode wordt verricht ter uitvoering van een voor dat tijdstip tot stand gekomen openbare-dienstcont... BWBR0015008
Artikel III. Overgangsbepaling niet-vervoersgerelateerde activiteiten concessiehouder, Concessiewet personenvervoer per trein     Overgangsbepaling niet-vervoersgerelateerde activiteiten concessiehouder Artikel III. Overgangsbepaling niet-vervoersgerelateerde activiteiten concessiehouder Indien een concessiehouder als bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000 op het tijdstip waarop zowel dat artikel als artikel I, onderdeel PP, van deze wet in werking zijn getreden, werkzaamheden verricht die op grond daarvan niet zijn toegestaan, worden die werkzaamheden binne... BWBR0015008
  1, 2, 3 ... 33, 34, 35   »