46 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5   »
Artikel 1, Vaststellingsbesluit vergoeding voorzitter Taskforce Woningbouwproductie     Artikel 1 De vergoeding van de voorzitter van de Taskforce Woningbouwproductie, bedoeld in artikel I van de Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 november 2001, houdende instelling van een Taskforce Woningbouwproductie (Stcrt. 231), wordt vastgesteld volgens het maximum salarisnummer behorend bij schaal 18 van bijlage B van he... BWBR0013455
Artikel 2, Vaststellingsbesluit vergoeding voorzitter Taskforce Woningbouwproductie     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0013455
Artikel II, Wijzigingsbesluit Besluit tankstations milieubeheer, enz. (financiële zekerheid, keuringsdocumenten en bevoegdgezagorganen)     Artikel II [Wijzigt het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998.] BWBR0014450
Artikel III, Wijzigingsbesluit Besluit tankstations milieubeheer, enz. (financiële zekerheid, keuringsdocumenten en bevoegdgezagorganen)     Artikel III [Wijzigt het Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen.] BWBR0014450
Artikel 1, Regelen grenswaarden voor hexachloorcyclohexaan     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. verwerken van hexachloorcyclohexaan (HCH): elk industrieel proces waarbij HCH of HCH-bevattende stoffen worden vervaardigd of gebruikt, of waarbij HCH of HCH-bevattende stoffen vrijkomen; • b. lozen: brengen van: • 1°. stoffen in een oppervlaktewaterlichaam; • 2°. afvalwater of andere afvalstoffen in een openb... BWBR0004018
Artikel 1a, Regelen grenswaarden voor hexachloorcyclohexaan     Artikel 1a Deze regeling berust op artikel 6.3 van het Waterbesluit en artikel 8.40, eerste lid , in samenhang met artikel 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer . BWBR0004018
Artikel 2, Regelen grenswaarden voor hexachloorcyclohexaan     Artikel 2 Ten aanzien van een bedrijf dat HCH verwerkt, geldt voor het lozen van HCH als ten hoogste toelaatbare gewichtshoeveelheid de grenswaarde die overeenkomt met de waarde die het resultaat is van de toepassing van de beste bestaande technieken. Daarbij geldt ten aanzien van een bedrijf, behorende tot een van de in de bij dit besluit behorende bijlage I vermelde bedrijfstakken de in... BWBR0004018
Artikel 3, Regelen grenswaarden voor hexachloorcyclohexaan     Artikel 3 In afwijking van artikel 2 gelden voor het lozen van HCH als ten hoogste toelaatbare gewichtshoeveelheden ten aanzien van: • a. een bedrijf, behorende tot één van de in bijlage I genoemde bedrijfstakken, dat vóór 9 oktober 1984 in werking is gebracht en waarin na die datum de capaciteit voor het verwerken van HCH niet aanzienlijk is uitgebreid: tot 1 oktober 1988:... BWBR0004018
Artikel 4, Regelen grenswaarden voor hexachloorcyclohexaan     Artikel 4 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1986. • 2. Zij wordt in het Staatsblad geplaatst. BWBR0004018
  1, 2, 3, 4, 5   »