57 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6   »
Artikel 36. Verplichting van de zeewerkgever ten aanzien van de voeding, Schepelingenbesluit     Verplichting van de zeewerkgever ten aanzien van de voeding Artikel 36. Verplichting van de zeewerkgever ten aanzien van de voeding • 1. De zeewerkgever is verplicht zorg te dragen, dat vóór den aanvang van de reis voldoende voeding aan boord is en dat deze voeding in behoorlijken staat verkeert. • 2. De zeewerkgever is verplicht zorg te dragen, dat gedurende de reis de aan boord aanwezige voeding in behoorlijken toestand blijft en, ind... BWBR0001985
Artikel 37. Hoeveelheid en hoedanigheid van de voeding, Schepelingenbesluit     Hoeveelheid en hoedanigheid van de voeding Artikel 37. Hoeveelheid en hoedanigheid van de voeding • 1. Bij het vaststellen van de soort en van de hoeveelheid mede te nemen voeding moet rekening gehouden worden met het aantal leden van de bemanning, den duur der reis, met den aard van de reis en de mogelijkheid tot aanvullen van de voorraden gedurende de reis. • 2. Zorg dient te worden gedragen voor voldoende afwisseling i... BWBR0001985
Artikel 37b. Bereiding van maaltijden, Schepelingenbesluit     Bereiding van maaltijden Artikel 37b. Bereiding van maaltijden • 1. Alle schepen moeten zijn uitgerust met voldoende kooktoestellen voor het bereiden van goede maaltijden. Op schepen met een lengte van 35 meter en meer moeten deze kooktoestellen zijn opgesteld in een afzonderlijke kombuis. • 2. De kombuis moet voldoende groot zijn. Met betrekking tot de verwarming, verlichting en ventilatie van de kombui... BWBR0001985
Artikel 38. Toepassing op vissersvaartuigen, Schepelingenbesluit     Toepassing op vissersvaartuigen Artikel 38. Toepassing op vissersvaartuigen De artikelen 36 tot en met 37b en 40 tot en met 43 zijn slechts van toepassing op vissersvaartuigen als bedoeld in de Wet zeevarenden . De in de artikelen 36 en 37 genoemde verplichtingen gelden daarbij alleen indien de werkgever de zorg voor de voeding bij de arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk op zich heeft genomen. BWBR0001985
Artikel 39. Berging van de voeding, Schepelingenbesluit     Berging van de voeding Artikel 39. Berging van de voeding • 1. De voeding moet gedurende de reis worden geborgen in van andere ruimten behoorlijk afgesloten bergplaatsen, zo gelegen en zonodig zodanig geventileerd en gekoeld, dat de voeding in goede toestand blijft. • 2. De in het vorige lid bedoelde bergplaatsen moeten, alvorens daarin voedsel wordt geborgen, afdoende zijn gereinigd, terwijl gedurende... BWBR0001985
Artikel 40. Verplichting van zeewerkgever en kapitein ten aanzien van het drinkwater, Schepelingenbesluit     Verplichting van zeewerkgever en kapitein ten aanzien van het drinkwater Artikel 40. Verplichting van zeewerkgever en kapitein ten aanzien van het drinkwater Voor de aanvang van de reis is de zeewerkgever, en gedurende de reis is de kapitein verplicht zorg te dragen, dat een voldoende hoeveelheid drinkwater aan boord is en dat dit water van behoorlijke hoedanigheid is. BWBR0001985
Artikel 41. Hoeveelheid drinkwater, Schepelingenbesluit     Hoeveelheid drinkwater Artikel 41. Hoeveelheid drinkwater • 1. Bij de beoordeling of de hoeveelheid drinkwater voldoende is, moet rekening worden gehouden met het aantal opvarenden, het aantal reisdagen en de mogelijkheid van aanvulling gedurende de reis, zonodig door distilleren. • 2. Ongeacht de bevoegdheid van de kapitein om in noodgevallen het zoetwater te rantsoeneren, kan hij de leiding van strom... BWBR0001985
Artikel 42. Laden en bergen van het drinkwater, Schepelingenbesluit     Laden en bergen van het drinkwater Artikel 42. Laden en bergen van het drinkwater • 1. Het drinkwater moet geborgen worden in daarvoor geschikte tanks, welke zodanig moeten worden afgesloten, dat geen vreemde bestanddelen in de tanks kunnen komen. • 2. Voordat de tanks worden gevuld, moeten zij inwendig schoon zijn. • 3. Telkenmale wanneer een tank voor onderzoek, onderhoud of anderszins is betreden, moet z... BWBR0001985
Artikel 1, Besluit ex artikel 439, n°. 2, Wetboek van Strafrecht.     Artikel 1 • 1. De koopman, bedoeld in artikel 439, n°. 2, van het Wetboek van Strafrecht , is verplicht een register te houden, waarvan de bladen van een doorloopend nommer zijn voorzien en door de burgemeester van zijn woonplaats of de korpschef worden gewaarmerkt. • 2. In dit register zal door hem, onmiddellijk nadat de goederen door hem in ontvang zijn genomen, aanteekenin... BWBR0001856
Artikel 2, Besluit ex artikel 439, n°. 2, Wetboek van Strafrecht.     Artikel 2 De koopman, bedoeld in artikel 439, n°. 2, van het Wetboek van Strafrecht , is verplicht het door hem als zoodanig gehouden register op aanvrage te vertoonen aan den burgemeester of aan den door dezen aangewezen ambtenaar, als ook aan den bevelvoerenden officier of aan den door dezen aangewezen officier of onderofficier. BWBR0001856
  1, 2, 3, 4, 5, 6   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie