7 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968     Artikel 1 • 1. De in artikel 15, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 bedoelde aftrek wordt uitgesloten in de gevallen waarin en voor zover de goederen en diensten worden gebezigd voor: • a. het voeren van een zekere staat; • b. het geven van relatiegeschenken of het doen van andere giften aan degenen bij wie, indien aan hen ter zake omzetbelasting in reken... BWBR0002636
Artikel 2, Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968     Artikel 2 Ingeval de ondernemer ter zake van een prestatie als is bedoeld in artikel 1, eerste lid, letter b of c , een vergoeding in rekening heeft gebracht en deswege omzetbelasting is verschuldigd, wordt de aftrek niet uitgesloten tot het bedrag van de ter zake van die prestatie verschuldigde belasting. BWBR0002636
Artikel 3, Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968     Artikel 3 • 1. Indien goederen en diensten door de ondernemer worden gebezigd ten behoeve van de verstrekking van spijzen en dranken aan zijn personeel en hij ter zake van die verstrekking minder in rekening heeft gebracht dan het in het tweede lid omschreven bedrag, wordt de aftrek uitgesloten tot 6 percent van het verschil tussen dat bedrag en hetgeen in rekening is gebracht. • ... BWBR0002636
Artikel 4, Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968     Artikel 4 • 1. Indien het totaal van de aanschaffings- of voortbrengingskosten dan wel de kostprijs, de omzetbelasting niet daaronder begrepen, van alle door de ondernemer in een boekjaar ten behoeve van eenzelfde belanghebbende verrichte prestaties als zijn bedoeld in artikel 1, eerste lid, letters b en c , en het op die belanghebbende betrekking hebbende deel van het in artikel ... BWBR0002636
Artikel 5, Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968     Artikel 5 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1969. • 2. Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968. BWBR0002636
Artikel 1, Besluit ex artikel 439, n°. 2, Wetboek van Strafrecht.     Artikel 1 • 1. De koopman, bedoeld in artikel 439, n°. 2, van het Wetboek van Strafrecht , is verplicht een register te houden, waarvan de bladen van een doorloopend nommer zijn voorzien en door de burgemeester van zijn woonplaats of de korpschef worden gewaarmerkt. • 2. In dit register zal door hem, onmiddellijk nadat de goederen door hem in ontvang zijn genomen, aanteekenin... BWBR0001856
Artikel 2, Besluit ex artikel 439, n°. 2, Wetboek van Strafrecht.     Artikel 2 De koopman, bedoeld in artikel 439, n°. 2, van het Wetboek van Strafrecht , is verplicht het door hem als zoodanig gehouden register op aanvrage te vertoonen aan den burgemeester of aan den door dezen aangewezen ambtenaar, als ook aan den bevelvoerenden officier of aan den door dezen aangewezen officier of onderofficier. BWBR0001856

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie