27 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3   »
Artikel I, Besluit toekenning vaste beloning aan de voorzitter en de leden van de Adviescommissie Jeugdvoorlichting WOII-heden     Artikel I • 1. Aan de voorzitter en de leden van de Adviescommissie Jeugdvoorlichting WOII-heden wordt in plaats van vacatiegeld een vaste beloning ten bedrage van € 544,54 per jaar toegekend. • 2. Indien de voorzitter of een lid van de adviescommissie, genoemd in het eerste lid, niet gedurende het hele jaar de functie van voorzitter of lid bekleedt, wordt de beloning, genoemd ... BWBR0010737
Artikel II, Besluit toekenning vaste beloning aan de voorzitter en de leden van de Adviescommissie Jeugdvoorlichting WOII-heden     Artikel II Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1999. BWBR0010737
Artikel 1, Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied huidtherapeut     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder Centraal register opleidingen hoger onderwijs: het register, bedoeld in artikel 6.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek . BWBR0014115
Artikel 2, Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied huidtherapeut     Artikel 2 Het recht tot het voeren van de titel van huidtherapeut is voorbehouden aan degene aan wie een getuigschrift is uitgereikt waaruit blijkt dat betrokkene met goed gevolg het afsluitende examen heeft afgelegd van een opleiding voor huidtherapie die is opgenomen in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs en die voldoet aan de artikelen 3 en 4 . BWBR0014115
Artikel 3, Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied huidtherapeut     Artikel 3 • 1. Een opleiding voor huidtherapie als bedoeld in artikel 2 omvat zowel theoretisch als praktisch onderwijs, dat gericht is op het verwerven van kennis van en inzicht en vaardigheid in de volgende aspecten van de huidtherapeutische beroepsuitoefening die betrekking hebben op het gebied van deskundigheid, bedoeld in artikel 5 : • a. diagnostiek en behandeling; ... BWBR0014115
Artikel 4, Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied huidtherapeut     Artikel 4 • 1. Het aspect diagnostiek en behandeling is zo ingericht dat betrokkene in staat is om in het kader van dat aspect, volgens de vigerende beroeps- en gezondheidszorgstandaarden, op methodische wijze de volgende interventies voor te bereiden, uit te voeren, te evalueren, bij te stellen en af te ronden: • a. het in het kader van het huidtherapeutische onderzoek bij de pa... BWBR0014115
Artikel 5, Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied huidtherapeut     Artikel 5 Tot het gebied van deskundigheid van de huidtherapeut wordt gerekend: • a. het herkennen van risicofactoren en symptomen bij de patiënt die wijzen op de mogelijke aanwezigheid van een aandoening waarvoor deskundigheid van een arts gewenst of noodzakelijk is en bij constatering daarvan verwijzen naar een arts; • b. het onderzoeken van een patiënt met een stoornis, beper... BWBR0014115
Artikel 6, Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied huidtherapeut     Artikel 6 Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0014115
Artikel 7, Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied huidtherapeut     Artikel 7 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied huidtherapeut. BWBR0014115
Artikel 1, Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding     Artikel 1 • 1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder • a. product voor bijzondere voeding: eet- of drinkwaar die in de handel gebracht wordt voorzien van een vermelding, aangevende de geschiktheid voor een bijzonder voedingsdoel; • b. richtlijn 89/398/EEG: richtlijn nr. 89/398/EEG van de Raad van de Europese Unie van 3 mei 1989 betreffe... BWBR0005489
  1, 2, 3   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied