168 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 15, 16, 17   »
Artikel 1, Besluit ex artikel 439, n°. 2, Wetboek van Strafrecht.     Artikel 1 • 1. De koopman, bedoeld in artikel 439, n°. 2, van het Wetboek van Strafrecht , is verplicht een register te houden, waarvan de bladen van een doorloopend nommer zijn voorzien en door de burgemeester van zijn woonplaats of de korpschef worden gewaarmerkt. • 2. In dit register zal door hem, onmiddellijk nadat de goederen door hem in ontvang zijn genomen, aanteekenin... BWBR0001856
Artikel 2, Besluit ex artikel 439, n°. 2, Wetboek van Strafrecht.     Artikel 2 De koopman, bedoeld in artikel 439, n°. 2, van het Wetboek van Strafrecht , is verplicht het door hem als zoodanig gehouden register op aanvrage te vertoonen aan den burgemeester of aan den door dezen aangewezen ambtenaar, als ook aan den bevelvoerenden officier of aan den door dezen aangewezen officier of onderofficier. BWBR0001856
Artikel 1, Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; • b. werknemer: • 1°. de werknemer, bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek ; • 2°. degene, die persoonlijk arbeid verricht voor een ander, tenzij hij dergelijke arbeid in de regel voor meer dan twee anderen ver... BWBR0002014
Artikel 2, Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945     Artikel 2 • 1. Dit besluit is niet van toepassing op de arbeidsverhouding van: • a. werknemers bij een publiekrechtelijk lichaam; • b. onderwijzend en docerend personeel, werkzaam aan onderwijsinrichtingen, staande onder beheer van een natuurlijk of rechtspersoon; • c. personen, die een geestelijk ambt bekleden; • d. de werknemer die doorgaans op minder dan v... BWBR0002014
Artikel 8, Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945     Artikel 8 • 1. Het is de werkgever verboden de werktijd van de werknemer op minder dan 48 uur per week te stellen of gesteld te houden. • 2. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet: • a. ten aanzien van die werknemers, voor wier werkzaamheden de normale werktijd vóór 10 mei 1940 op een geringer aantal uren per week placht te zijn vastgesteld, zoals voor steenhouwers, k... BWBR0002014
Artikel 1.01. Betekenis van enkele uitdrukkingen, Binnenvaartpolitiereglement     01. Betekenis van enkele uitdrukkingen Artikel 1.01. Betekenis van enkele uitdrukkingen In dit reglement wordt verstaan onder: • 1°. schip: elk vaartuig met inbegrip van een vaartuig zonder waterverplaatsing en een watervliegtuig, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als een middel van vervoer te water; • 2°. motorschip: schip dat gebruik maakt van zijn mechanische middelen tot voortbeweging, met uitzondering v... BWBR0003628
Artikel 1.02. Verantwoordelijkheid voor de naleving van het reglement, Binnenvaartpolitiereglement     02. Verantwoordelijkheid voor de naleving van het reglement Artikel 1.02. Verantwoordelijkheid voor de naleving van het reglement • 1. Een schip, met uitzondering van een duwbak, en een samenstel moeten zijn gesteld onder het gezag van een persoon die het schip of het samenstel voert. Deze persoon wordt hierna aangeduid als schipper. Onder schipper wordt tevens verstaan degene die de leiding heeft over een drijvend voorwerp of een drijvende inr... BWBR0003628
Artikel 1.03. Verplichtingen van de bemanning en van andere personen die zich aan boord bevinden, Binnenvaartpolitiereglement     03. Verplichtingen van de bemanning en van andere personen die zich aan boord bevinden Artikel 1.03. Verplichtingen van de bemanning en van andere personen die zich aan boord bevinden • 1. Een lid van de bemanning van een schip moet de aanwijzingen opvolgen die hem door de schipper binnen de grenzen van diens verantwoordelijkheid worden gegeven. Hij moet ook zonder diens aanwijzing medewerken aan de naleving van de bepalingen van dit reglement. • 2. Ieder ander di... BWBR0003628
Artikel 1.04. Voorzorgsmaatregelen, Binnenvaartpolitiereglement     04. Voorzorgsmaatregelen Artikel 1.04. Voorzorgsmaatregelen De schipper moet, ook bij ontbreken van uitdrukkelijke voorschriften in dit reglement, alle voorzorgsmaatregelen nemen die volgens goede zeemanschap of door de omstandigheden waarin het schip of het samenstel zich bevindt zijn geboden, teneinde met name te voorkomen dat: • a. het leven van personen in gevaar wordt gebracht; • b. schade wordt vero... BWBR0003628
Artikel 1.05. Afwijking van het reglement, Binnenvaartpolitiereglement     05. Afwijking van het reglement Artikel 1.05. Afwijking van het reglement De schipper moet in het belang van de veiligheid of de goede orde van de scheepvaart, voorzover dit door de bijzondere omstandigheden waarin het schip of het samenstel zich bevindt is geboden, volgens goede zeemanschap afwijken van de bepalingen van dit reglement. BWBR0003628
  1, 2, 3 ... 15, 16, 17   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie