86 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   »
Artikel 1, Tribunaalbesluit     Artikel 1 • 1. Aan Nederlanders, die op het tijdstip van het in werking treden van dit besluit den leeftijd van achttien jaren hebben bereikt en gedurende de vijandelijkheden in, of tijdens de vijandelijke bezetting van het Rijk in Europa, hetzij op eenige wijze hulp of steun hebben verleend of getracht hebben te verleenen aan den vijand of diens handlangers of medewerkers, dan wel ope... BWBR0002009
Artikel 2, Tribunaalbesluit     Artikel 2 • 1. Omtrent de interneering wordt door de Tribunalen in hun uitspraak geen tijdsduur bepaald. Zij zijn echter bevoegd, in die uitspraken voor bepaalde gevallen het inachtnemen van een daarbij aangegeven tijdsduur in overweging te geven. • 2. De interneering geschiedt voor ten hoogste tien jaren. Zij wordt in ieder geval verminderd met twee derden van den tijd, gedurend... BWBR0002009
Artikel 3, Tribunaalbesluit     Artikel 3 • 1. Omtrent de tenuitvoerlegging der interneering worden door Ons nadere regelen vastgesteld. • 2. De geïnterneerden zullen gehouden zijn werk te verrichten ten behoeve van de gemeenschap. De interneering zal, voor zoover mogelijk, tevens strekken tot opvoeding en opleiding der geïnterneerden tot nuttige leden van het Nederlandsche volk. • 3. De interneering b... BWBR0002009
Artikel 3a, Tribunaalbesluit     Artikel 3a • 1. Ingeval van oplegging van den bijzonderen maatregel van interneering kan het Tribunaal daarbij tevens het bevel geven, dat de interneering niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij het later anders mocht gelasten op grond, dat degene, aan wien de bijzondere maatregel van interneering is opgelegd, gedurende een bij het bevel te stellen proeftijd zich niet als een goed Ne... BWBR0002009
Artikel 3b, Tribunaalbesluit     Artikel 3b • 1. De proeftijd bedraagt ten hoogste drie jaren. Hij loopt niet gedurende den tijd, dat dengene, aan wien de bijzondere maatregel van interneering is opgelegd, rechtens zijn vrijheid is ontnomen. • 2. Nadat het fiat-executie is verleend, zendt de secretaris een gewaarmerkt afschrift van de uitspraak aan den procureur-fiscaal, die deze onverwijld aan den schuldige doe... BWBR0002009
Artikel 3c, Tribunaalbesluit     Artikel 3c • 1. Bij het bevel, bedoeld in artikel 3a , kan het Tribunaal behalve de algemeene voorwaarde, dat de schuldige zich als een goed Nederlander zal gedragen, één of meer van de navolgende bijzondere voorwaarden stellen: • a. ondertoezichtstelling van den schuldige; • b. verplichting zich te gedragen naar de aanwijzingen van aangewezen instellingen of personen... BWBR0002009
Artikel 3d, Tribunaalbesluit     Artikel 3d • 1. Met het toezicht op de naleving der voorwaarden is belast de procureur-fiscaal bij het Bijzondere Gerechtshof, binnen welks ressort het arrondissement gelegen is, voor hetwelk het Tribunaal, dat het bevel gegeven heeft, is ingesteld. • 2. Indien de voorwaarden niet worden nageleefd, geeft de procureur-fiscaal hiervan kennis aan het Tribunaal, dat het in artikel... BWBR0002009
Artikel 3e, Tribunaalbesluit     Artikel 3e Het Tribunaal kan, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van den schuldige, gedurende den proeftijd bij schriftelijke beslissing in de gestelde bijzondere voorwaarden wijziging brengen, deze voorwaarden opheffen, alsnog bijzondere voorwaarden stellen, of den proeftijd verlengen voor ten hoogste anderhalf jaar. BWBR0002009
Artikel 3f, Tribunaalbesluit     Artikel 3f • 1. Het Tribunaal kan, indien de voorwaarden niet worden nageleefd, bij schriftelijke beslissing een of meer der volgende maatregelen treffen: • a. last tot tenuitvoerlegging geven; • b. alleen bij niet-naleving van bijzondere voorwaarden: een gestelde waarborgsom geheel of gedeeltelijk verbeurd verklaren. • 2. De maatregelen, bedoeld in het voorgaande l... BWBR0002009
Artikel 3g, Tribunaalbesluit     Artikel 3g • 1. Het Tribunaal geeft de in de artikelen 3e en 3f genoemde beslissingen niet dan nadat de schuldige in raadkamer is gehoord, althans behoorlijk is opgeroepen. Het Tribunaal kan de medebrenging van den schuldige bevelen. • 2. De schuldige kan zich bij dit verhoor door een raadsman doen bijstaan. • 3. In het geval bedoeld in artikel 3f zijn de artik... BWBR0002009
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied