3 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; • b. werknemer: • 1°. de werknemer, bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek ; • 2°. degene, die persoonlijk arbeid verricht voor een ander, tenzij hij dergelijke arbeid in de regel voor meer dan twee anderen ver... BWBR0002014
Artikel 2, Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945     Artikel 2 • 1. Dit besluit is niet van toepassing op de arbeidsverhouding van: • a. werknemers bij een publiekrechtelijk lichaam; • b. onderwijzend en docerend personeel, werkzaam aan onderwijsinrichtingen, staande onder beheer van een natuurlijk of rechtspersoon; • c. personen, die een geestelijk ambt bekleden; • d. de werknemer die doorgaans op minder dan v... BWBR0002014
Artikel 8, Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945     Artikel 8 • 1. Het is de werkgever verboden de werktijd van de werknemer op minder dan 48 uur per week te stellen of gesteld te houden. • 2. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet: • a. ten aanzien van die werknemers, voor wier werkzaamheden de normale werktijd vóór 10 mei 1940 op een geringer aantal uren per week placht te zijn vastgesteld, zoals voor steenhouwers, k... BWBR0002014

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling