339 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 32, 33, 34   »
Artikel 1, Besluit ex artikel 439, n°. 2, Wetboek van Strafrecht.     Artikel 1 • 1. De koopman, bedoeld in artikel 439, n°. 2, van het Wetboek van Strafrecht , is verplicht een register te houden, waarvan de bladen van een doorloopend nommer zijn voorzien en door de burgemeester van zijn woonplaats of de korpschef worden gewaarmerkt. • 2. In dit register zal door hem, onmiddellijk nadat de goederen door hem in ontvang zijn genomen, aanteekenin... BWBR0001856
Artikel 2, Besluit ex artikel 439, n°. 2, Wetboek van Strafrecht.     Artikel 2 De koopman, bedoeld in artikel 439, n°. 2, van het Wetboek van Strafrecht , is verplicht het door hem als zoodanig gehouden register op aanvrage te vertoonen aan den burgemeester of aan den door dezen aangewezen ambtenaar, als ook aan den bevelvoerenden officier of aan den door dezen aangewezen officier of onderofficier. BWBR0001856
Artikel 1.01. Betekenis van enige uitdrukkingen, Rijnvaartpolitiereglement 1995     01. Betekenis van enige uitdrukkingen Artikel 1.01. Betekenis van enige uitdrukkingen In dit reglement wordt verstaan onder: • a. schip: een binnenschip met inbegrip van een klein schip en een veerpont, zomede een drijvend werktuig en een zeeschip; • b. motorschip: een schip dat gebruik maakt van zijn eigen mechanische middelen tot voortbeweging, met uitzondering van een schip waarvan de motor slechts wordt gebruikt v... BWBR0006923
Artikel 1.02. Schipper, Rijnvaartpolitiereglement 1995     02. Schipper Artikel 1.02. Schipper • 1. Een schip alsmede een drijvend voorwerp moeten zijn gesteld onder het gezag van een persoon die daartoe de vereiste bekwaamheid bezit. Deze persoon wordt hierna aangeduid als «schipper». De schipper wordt geacht deze bekwaamheid te hebben, indien hij houder is van: • a. een Rijnpatent voor het riviergedeelte waarop hij vaart en voor het soort schip d... BWBR0006923
Artikel 1.03. Verplichtingen van de bemanning en van andere personen aan boord, Rijnvaartpolitiereglement 1995     03. Verplichtingen van de bemanning en van andere personen aan boord Artikel 1.03. Verplichtingen van de bemanning en van andere personen aan boord • 1. Een lid van de bemanning van een schip moet de aanwijzingen opvolgen, die hem door de schipper van het schip binnen de grenzen van diens verantwoordelijkheid worden gegeven. Hij moet medewerken aan de naleving van dit reglement. • 2. Ieder ander die zich aan boord van een schip bevindt moet de aan... BWBR0006923
Artikel 1.04. Algemene plicht tot waakzaamheid, Rijnvaartpolitiereglement 1995     04. Algemene plicht tot waakzaamheid Artikel 1.04. Algemene plicht tot waakzaamheid De schipper moet, ook bij ontbreken van uitdrukkelijke voorschriften in dit reglement, alle voorzorgsmaatregelen nemen die door de algemene plicht tot waakzaamheid en door goede zeemanschap worden gevorderd, teneinde met name te voorkomen dat: • a. het leven van personen in gevaar wordt gebracht; • b. schade wordt veroorzaakt aan ande... BWBR0006923
Artikel 1.05. Gedrag onder bijzondere omstandigheden, Rijnvaartpolitiereglement 1995     05. Gedrag onder bijzondere omstandigheden Artikel 1.05. Gedrag onder bijzondere omstandigheden De schipper moet bij dreigend gevaar alle maatregelen nemen die de omstandigheden vorderen, zelfs indien deze ertoe zouden nopen af te wijken van dit reglement. BWBR0006923
Artikel 1.06. Gebruik van de vaarweg, Rijnvaartpolitiereglement 1995     06. Gebruik van de vaarweg Artikel 1.06. Gebruik van de vaarweg Onverminderd de artikelen 8.08 , 9.02, tiende lid , 10.01 , 10.02 , 11.01 , 11.02 , 11.03 , 11.04 en 11.05 moeten de lengte, de breedte, de hoogte boven water, de diepgang en de snelheid van een schip of een samenstel verenigbaar zijn met de karakteristiek en de afmetingen van de vaarweg en van de kunstwerken. BWBR0006923
Artikel 1.07. Eisen met betrekking tot de belading, het uitzicht en het ten hoogste toegelaten aantal passagiers, Rijnvaartpolitiereglement 1995     07. Eisen met betrekking tot de belading, het uitzicht en het ten hoogste toegelaten aantal passagiers Artikel 1.07. Eisen met betrekking tot de belading, het uitzicht en het ten hoogste toegelaten aantal passagiers • 1. Een schip mag niet zodanig zijn beladen dat het inzinkt tot over het vlak door de onderkant der inzinkingsmerken. • 2. Tijdens de vaart mag de lading het directe of indirecte uitzicht niet meer beperken dan tot 350 m vóór de boeg. • 3. De wijze van de bel... BWBR0006923
Artikel 1.08. Bouw, uitrusting en bemanning van een schip, Rijnvaartpolitiereglement 1995     08. Bouw, uitrusting en bemanning van een schip Artikel 1.08. Bouw, uitrusting en bemanning van een schip • 1. Een schip moet zodanig zijn gebouwd en uitgerust, dat de veiligheid van de opvarenden en die van de scheepvaart zijn verzekerd en dat aan dit reglement kan worden voldaan. • 2. Ieder schip moet een bemanning hebben, voldoende in aantal en geschiktheid om de veiligheid van de opvarenden en die van de scheepvaart te ver... BWBR0006923
  1, 2, 3 ... 32, 33, 34   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie