3.611 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 360, 361, 362   »
Artikel 1, Vaststelling model-formulieren verlof tot begraving/verbranding en ontleding van een lijk     Artikel 1 • 1. Het model van het schriftelijk verlof, bedoeld in artikel 11 van de Wet op de lijkbezorging (Stb. 1991, 133), luidt als in bijlage I van dit besluit is aangegeven. • 2. Het model van het schriftelijk verlof, bedoeld in artikel 68 van de Wet op de lijkbezorging , luidt als in bijlage II van dit besluit is aangegeven. BWBR0005070
Artikel 2, Vaststelling model-formulieren verlof tot begraving/verbranding en ontleding van een lijk     Artikel 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1991. BWBR0005070
Artikel 1. Begripsomschrijvingen, Nadere regeling aflopende toelage artikel 18 BBRA 1984     Begripsomschrijvingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: • a. Bezoldigingsbesluit: het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 ; • b. toelage onregelmatige dienst: de toelage, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van het Bezoldigingsbesluit ; • c. salaris: het salaris in de zin van het Bezoldigingsbesluit ; • d. toelage: de aflope... BWBR0005491
Artikel 2. Berekeningsbasis, Nadere regeling aflopende toelage artikel 18 BBRA 1984     Berekeningsbasis Artikel 2. Berekeningsbasis De berekeningsbasis voor de toelage is het bedrag dat de ambtenaar over de twaalf kalendermaanden, voorafgaande aan de datum waarop de in artikel 18, eerste lid, van het Bezoldigingsbesluit bedoelde blijvende verlaging van zijn bezoldiging intreedt, gemiddeld per maand aan toelage onregelmatige dienst heeft genoten, verminderd met het bedrag dat hij daarna in tot... BWBR0005491
Artikel 3. Uitkeringsperiode, Nadere regeling aflopende toelage artikel 18 BBRA 1984     Uitkeringsperiode Artikel 3. Uitkeringsperiode De uitkeringsperiode voor de toelage is gelijk aan het naar boven op een maand afgeronde één vierde gedeelte van de tijd, gedurende welke de ambtenaar, direct voorafgaande aan het tijdstip van de in artikel 18, eerste lid, van het Bezoldigingsbesluit bedoelde blijvende verlaging van de bezoldiging, zonder onderbreking van twaalf maanden of langer toelage onreg... BWBR0005491
Artikel 4. Hoogte van de toelage, Nadere regeling aflopende toelage artikel 18 BBRA 1984     Hoogte van de toelage Artikel 4. Hoogte van de toelage De hoogte van de toelage wordt bepaald door de uitkeringsperiode voor de toelage in drie gelijke delen te splitsen, waarbij te beginnen met het eerste deel, afronding naar boven plaatsvindt op een hele maand, met dien verstande, dat hierdoor de ingevolge artikel 3 vastgestelde totale duur van de uitkeringsperiode van de toelage niet mag worden overschreden. ... BWBR0005491
Artikel 5. Aanvang van de toelage, Nadere regeling aflopende toelage artikel 18 BBRA 1984     Aanvang van de toelage Artikel 5. Aanvang van de toelage Indien de in artikel 18, eerste lid, van het Bezoldigingsbesluit bedoelde blijvende inkomstenvermindering intreedt op de eerste dag van een maand, vangt de toelage op die datum aan. Treedt deze vermindering in op een andere dag van de maand, dan gaat de toelage in op de eerste dag van de erop volgende maand. In het laatste geval wordt aan de ambtenaar over ... BWBR0005491
Artikel 6. Datum van inwerkingtreding, Nadere regeling aflopende toelage artikel 18 BBRA 1984     Datum van inwerkingtreding Artikel 6. Datum van inwerkingtreding Dit besluit wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van 25 april 1992. BWBR0005491
Artikel 7. Citeertitel, Nadere regeling aflopende toelage artikel 18 BBRA 1984     Citeertitel Artikel 7. Citeertitel Dit besluit kan worden aangehaald als Nadere regeling aflopende toelage artikel 18 BBRA 1984. BWBR0005491
Artikel I, Wijziging Regeling gratificatie bij ambtsjubileum     Artikel I [Wijzigt de Regeling gratificatie bij ambtsjubileum] BWBR0005755
  1, 2, 3 ... 360, 361, 362   »