5 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden     Artikel 1 • 1. Het college van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten onderscheidenlijk het dagelijks bestuur van het waterschap draagt onderscheidenlijk dragen er zorg voor dat de betrouwbaarheid en de beveiliging van de elektronische uitgifte en beschikbaarstelling van het gemeenteblad, het provinciaal blad en het waterschapsblad voldoen aan de volgende eisen: • a. De ... BWBR0024947
Artikel 1a, Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden     Artikel 1a • 1. Een publicatieblad als bedoeld in de artikelen 32ja , 45ba , 50daa , 56aa , 65aa , 78aa en 88aa van de Wet gemeenschappelijke regelingen is toegankelijk via het internetadres www.officielebekendmakingen.nl. • 2. Indien een publicatieblad als bedoeld in het eerste lid is ingesteld: • a. registreert het bestuur van het openbaar lichaam ... BWBR0024947
Artikel 2, Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden     Artikel 2 • 1. Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat de beschikbaarstelling van geconsolideerde teksten, bedoeld in artikel 140, eerste lid, van de Gemeentewet , plaatsvindt met inachtneming van de delen III (Consolidatie), IV (Wetstechnische informatie) en VI (Metadata, XML-schema en Webservices) van het Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving, ve... BWBR0024947
Artikel 3, Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden     Artikel 3 Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I van de Wet elektronische bekendmaking in werking treedt, met uitzondering van: • a. artikel 2, eerste lid , dat in werking treedt op het tijdstip waarop artikel II, onderdeel B, van de Wet elektronische bekendmaking in werking treedt; • b. artikel 2, tweede lid , dat in werking treedt op het tijds... BWBR0024947
Artikel 4, Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden     Artikel 4 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden. BWBR0024947