11 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1, Verordening bestemmingsheffing schoonheidsverzorgingsbedrijf 2008     Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: • a. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Ambachten; • b. de ondernemer: degene die een onderneming drijft, dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven; • c. werkzame personen: personen als bedoeld in artikel 9, derde lid, van het Handelsregisterbesluit 1996 die betrokken zijn bij de uitoe... BWBR0023422
Artikel 2, Verordening bestemmingsheffing schoonheidsverzorgingsbedrijf 2008     Artikel 2 De verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven, waarin het schoonheidsverzorgingsbedrijf wordt uitgeoefend. BWBR0023422
Artikel 3, Verordening bestemmingsheffing schoonheidsverzorgingsbedrijf 2008     Artikel 3 • 1. Aan de ondernemers die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening het schoonheidsverzorgingsbedrijf uitoefenen, wordt voor het jaar 2008 een heffing opgelegd ten behoeve van collectieve promotie, onderwijs, scholing en opleiding, voorlichting en advisering en professionalisering van de bedrijfsvoering. • 2. De heffing bedoeld in het eerste lid bestaa... BWBR0023422
Artikel 4, Verordening bestemmingsheffing schoonheidsverzorgingsbedrijf 2008     Artikel 4 • 1. Aan de ondernemer die lid is van de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS) en over het jaar 2007 aan deze organisatie contributie heeft betaald, wordt op de bruto heffing een aftrek toegestaan van 50%, met een maximum van 50% van de betaalde contributie over 2007 (exclusief BTW). De aftrek wordt slechts toegestaan indien uit door de in de e... BWBR0023422
Artikel 5, Verordening bestemmingsheffing schoonheidsverzorgingsbedrijf 2008     Artikel 5 Indien de ondernemer, met 0 of 1 werkzame persoon, het schoonheidsverzorgingsbedrijf uitoefent in meerdere vestigingen waarvan de gezamenlijke openingstijd niet meer dan 55 uur bedraagt, vermindert de voorzitter de opgelegde heffingen tot het bedrag dat zou zijn opgelegd als de ondernemer één vestiging zou exploiteren. BWBR0023422
Artikel 6, Verordening bestemmingsheffing schoonheidsverzorgingsbedrijf 2008     Artikel 6 • 1. Bij cumulatie van onderhavige bestemmingsheffing met een of meer andere aan het Hoofdbedrijfschap Ambachten te betalen bestemmingsheffingen, wordt de heffing tot nihil verminderd, indien de uitoefening van het schoonheidsverzorgingsbedrijf kan worden aangemerkt als een nevenactiviteit ten opzichte van die andere bedrijfsuitoefening of bedrijfsuitoefeningen waarvoor een be... BWBR0023422
Artikel 7, Verordening bestemmingsheffing schoonheidsverzorgingsbedrijf 2008     Artikel 7 Vermindering als bedoeld in artikel 5 of 6 wordt slechts verleend op aanvraag. De aanvrager toont ten genoegen van de voorzitter aan dat aan de in het betreffende artikel genoemde voorwaarden wordt voldaan. BWBR0023422
Artikel 8, Verordening bestemmingsheffing schoonheidsverzorgingsbedrijf 2008     Artikel 8 De artikelen 5 tot en met 14 van de heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2008 zijn van overeenkomstige toepassing. BWBR0023422
Artikel 9, Verordening bestemmingsheffing schoonheidsverzorgingsbedrijf 2008     Artikel 9 De voorzitter neemt de krachtens deze verordening te nemen besluiten, met uitzondering van het besluit voortvloeiende uit artikel 4, vijfde lid . BWBR0023422
Artikel 10, Verordening bestemmingsheffing schoonheidsverzorgingsbedrijf 2008     Artikel 10 Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van afkondiging in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie. BWBR0023422
  1, 2   »