1.521 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 151, 152, 153   »
Artikel 1, Beschikking aanwijzing advocaat     Artikel 1 De aanwijzing van een advocaat op de voet van artikel 40, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering geschiedt schriftelijk. Zij wordt slechts gedaan naar aanleiding van een schriftelijke, aan de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement gerichte verklaring van de advocaat dat hij bereid is om, binnen de grenzen van het praktisch mogelijke: • a. zo spoedig m... BWBR0004105
Artikel 2, Beschikking aanwijzing advocaat     Artikel 2 De officier van justitie of de hulpofficier doet van een inverzekeringstelling telefonisch mededeling aan een daartoe door de deken aangewezen vast centraal contactpunt in het arrondissement. Dit contactpunt is telefonisch bereikbaar: • a. op maandag tot en met vrijdag; ten minste gedurende de kantooruren; • b. in het weekeinde: gedurende per arrondissement door de deken... BWBR0004105
Artikel 3, Beschikking aanwijzing advocaat     Artikel 3 Aan degene die de in artikel 2 geregelde mededeling heeft gedaan wordt vanuit het contactpunt terstond of in ieder geval zo spoedig mogelijk telefonisch medegedeeld of een advocaat beschikbaar is. Indien een in verzekering gestelde verdachte vraagt om een bepaalde advocaat en deze bereid is rechtsbijstand te verlenen, kan het contactpunt aan dit verzoek voldoen. Het antwoord wordt... BWBR0004105
Artikel 4, Beschikking aanwijzing advocaat     Artikel 4 De advocaat die beschikbaar is en derhalve krachtens artikel 40, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering als raadsman van de in verzekering gestelde verdachte optreedt, geeft van dit optreden kennis door middel van een door het ministerie van Justitie beschikbaar te stellen formulier ‘Bericht van optreden als raadsman’. Hij stelt dit formulier ter hand aan de hulpoffici... BWBR0004105
Artikel 4, Beschikking aanwijzing advocaat     a Artikel 4 De advocaat die beschikbaar is en derhalve krachtens artikel 40, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering als raadsman van de in verzekering gestelde verdachte optreedt, geeft van dit optreden kennis door middel van een door het ministerie van Justitie beschikbaar te stellen formulier ‘Bericht van optreden als raadsman’. Hij stelt dit formulier ter hand aan de hulpoffici... BWBR0004105
Artikel 5, Beschikking aanwijzing advocaat     Artikel 5 Indien het antwoord, bedoeld in artikel 3 , inhoudt dat geen advocaat beschikbaar is, brengt de officier van justitie of de hulpofficier dit, zo mogelijk door tussenkomst van de griffie, telefonisch ter kennis van de voorzitter van de rechtbank. BWBR0004105
Artikel 6, Beschikking aanwijzing advocaat     Artikel 6 Van de toevoeging van een raadsman door de voorzitter van de rechtbank, op grond van artikel 40, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering geeft de griffie of, indien de toevoeging plaatsvindt op een tijdstip waarop de griffie gesloten is, de voorzitter terstond telefonisch kennis aan de raadsman en aan de officier of hulpofficier van justitie die de in dat lid bedoelde medede... BWBR0004105
Artikel 7, Beschikking aanwijzing advocaat     Artikel 7 Van toevoegingen op grond van de artikelen 41 , 42 en 45 van het Wetboek van Strafvordering geeft de griffie schriftelijk kennis aan de in artikel 47 van dat Wetboek genoemde personen en instanties. BWBR0004105
Artikel 8, Beschikking aanwijzing advocaat     Artikel 8 De het bestuur van de raad voor rechtsbijstand geeft van toevoegingen door hem verricht schriftelijk kennis aan de griffie van het betrokken gerecht, de raadsman en de verdachte. De griffie licht het openbaar minister en in geval van een gerechtelijk vooronderzoek, de rechter-commissaris in. BWBR0004105
Artikel 9, Beschikking aanwijzing advocaat     Artikel 9 De beschikking van 26 april 1974, Nederlandse Staatscourant 1974, 84 komt te vervallen. BWBR0004105
  1, 2, 3 ... 151, 152, 153   »