114 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12   »
Artikel 1, Selectielijst archiefbescheiden openbaar lichaam Havenschap Delfzijl/Eemshaven     Artikel 1 Vast te stellen de selectielijst voor archiefbescheiden van het openbaar lichaam Havenschap Delfzijl/Eemshaven en zijn rechtsvoorganger Havenschap Delfzijl (periode 1958-1996), overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage. BWBR0008413
Artikel 2, Selectielijst archiefbescheiden openbaar lichaam Havenschap Delfzijl/Eemshaven     Artikel 2 Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd. BWBR0008413
Artikel 1, Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001     Artikel 1 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder: • a. de wet: de Paspoortwet ; • b. aanvraag, weigering, verstrekking, uitreiking, houder, wijziging, inhouding, vervallen of vervallenverklaring en vermissing: hetgeen ingevolge artikel 1, eerste lid, van de wet daaronder wordt verstaan; • c. aanvrager: degene die een aanvraag als bedoeld in artikel 1... BWBR0012810
Artikel 2, Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001     Artikel 2 Andere reisdocumenten van het Koninkrijk der Nederlanden ingevolge artikel 2, eerste lid, onder g, van de wet zijn: • a. faciliteitenpaspoort; • b. tweede paspoort. BWBR0012810
Artikel 3, Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001     Artikel 3 • 1. Met betrekking tot de in artikel 2, eerste lid, onder a tot en met e, van de wet bedoelde reisdocumenten bestaan de navolgende modellen: • a. nationaal paspoort: model nationaal paspoort met 34 bladzijden, dan wel met 66 bladzijden (zakenpaspoort); • b. diplomatiek paspoort: model diplomatiek paspoort; • c. dienstpaspoort: model dienstpaspoort en ... BWBR0012810
Artikel 3a. Reisdocumenten zonder vingerafdrukken, Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001     Reisdocumenten zonder vingerafdrukken Artikel 3a. Reisdocumenten zonder vingerafdrukken Een nooddocument als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder f, van de wet wordt niet voorzien van vingerafdrukken van de houder. BWBR0012810
Artikel 4. Vestigingsplaats van het register, Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001     Vestigingsplaats van het register Artikel 4. Vestigingsplaats van het register Het register paspoortsignaleringen is ondergebracht bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. BWBR0012810
Artikel 5. Administratie van kennisgevingen uit het register, Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001     Administratie van kennisgevingen uit het register Artikel 5. Administratie van kennisgevingen uit het register • 1. De tot verstrekking dan wel inhouding bevoegde autoriteiten dragen er zorg voor dat de administratie, bedoeld in artikel 25, vierde en vijfde lid, van de wet , te allen tijde de naam, voornamen, geboortedatum en geboorteplaats bevat van de personen ten aanzien van wie zij op grond van de wet bevoegd zijn tot vers... BWBR0012810
Artikel 6, Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001     Artikel 6 De Minister van Buitenlandse Zaken neemt naast de in de wet genoemde gevallen tevens aanvragen in ontvangst voor en gaat over tot de verstrekking van laissez-passer’s ten behoeve van de in artikel 15, tweede lid, van de wet bedoelde personen. BWBR0012810
Artikel 8. Heffing en kwijtschelding van rechten, Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001     Heffing en kwijtschelding van rechten Artikel 8. Heffing en kwijtschelding van rechten De Minister van Buitenlandse Zaken is ten aanzien van de aanvragen die hij in ontvangst neemt, bevoegd tot heffing van rechten, dan wel tot het verlenen van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van rechten als bedoeld in het Besluit paspoortgelden . BWBR0012810
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie