1.497 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 148, 149, 150   »
Artikel 1, Mandaatbesluit bevoegdheden personeelsbeheer pilot-project Directie J&R     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: ‘directeuren’: de secretarissen/directeuren van de instellingen, ressorterend onder het directoraat-generaal Jeugdbescherming & Delinquentenzorg, voor zover deze zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage I . BWBR0004617
Artikel 2, Mandaatbesluit bevoegdheden personeelsbeheer pilot-project Directie J&R     Artikel 2 De directeuren worden gemachtigd tot het namens de minister van Justitie uitoefenen van de bevoegdheden tot personeelsbeheer bij de instellingen van het DGJD, zoals is aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage II en toelichting. BWBR0004617
Artikel 3, Mandaatbesluit bevoegdheden personeelsbeheer pilot-project Directie J&R     Artikel 3 De directeuren oefenen de in het vorige artikel genoemde bevoegdheden uit met inachtneming van door of vanwege de minister van Justitie gegeven regels of aanwijzingen. BWBR0004617
Artikel 4, Mandaatbesluit bevoegdheden personeelsbeheer pilot-project Directie J&R     Artikel 4 De directeuren worden voor het uitoefenen van de in artikel 2 genoemde bevoegdheden aangewezen als hoofd van dienst in de zin van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het Arbeidsovereenkomstenbesluit. BWBR0004617
Artikel 5, Mandaatbesluit bevoegdheden personeelsbeheer pilot-project Directie J&R     Artikel 5 • 1. Dit besluit kan worden aangehaald als; ‘Mandaatbesluit bevoegdheden personeelsbeheer pilot-project Directie J&R’. • 2. Het treedt in werking met ingang van 1 september 1989 en zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. BWBR0004617
Artikel I, FIOD-toelage regeling     Artikel I Voor de toepassing van dit besluit worden verstaan onderambtenaren van de fiscale-recherche en ambtenaren van de douanerecherche: de ambtenaren van de Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst FIOD, werkzaam in de buitendienst, voor wie een salarisschaal geldt met een lager maximumsalaris dan dat van schaal 12 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 19... BWBR0004621
Artikel II, FIOD-toelage regeling     Artikel II Aan de ambtenaren van de fiscale-recherche en aan de ambtenaren van de douane-recherche wordt een maandelijkse toelage verleend, gelijk aan de geldelijke vergoeding voor 5,9 uren overwerk tegen een uurbeloning van 150% van het uurloon behorende bij salarisnummer 8 van salarisschaal 9 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 . BWBR0004621
Artikel III, FIOD-toelage regeling     Artikel III Aan de ambtenaren van de inlichtingendienst wordt een maandelijkse toelage verleend, gelijk aan de geldelijke vergoeding voor 4,1 uren overwerk tegen een uurbeloning van 150% van het uurloon behorende bij salarisnummer 8 van salarisschaal 9 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 . BWBR0004621
Artikel IV, FIOD-toelage regeling     Artikel IV De in de artikelen II en III genoemde toelage geldt als vergoeding voor overwerk en extra dienst, alsmede voor met dat overwerk c.q. die extra dienst samenhangende inconveniënten. BWBR0004621
Artikel V, FIOD-toelage regeling     Artikel V • 1. De in het vorige artikel bedoelde toelage wordt toegekend met ingang van de dag waarop de ambtenaar de werkzaamheden, waaraan de toelage is verbonden, gaat verrichten. • 2. De in het vorige lid bedoelde toelage wordt ingetrokken met ingang van de dag waarop de omstandigheid, die tot toekenning van de toelage aanleiding gaf, vervalt. • 3. Voor de ambtenaa... BWBR0004621
  1, 2, 3 ... 148, 149, 150   »