2.405 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 239, 240, 241   »
Artikel 1, Regeling uitzondering kentekenplicht krijgsmacht of civiele dienst     Artikel 1 Artikel 37, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Wegenverkeerswet 1994 is van toepassing op de volgende categorieën van motorrijtuigen: • a. motorrijtuigen, in eigendom toebehorend aan of gehouden door leden van de Nederlandse krijgsmacht of de Nederlandse civiele dienst in de zin van artikel 1 van het verdrag tussen de landen die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Ve... BWBR0007056
Artikel 2, Regeling uitzondering kentekenplicht krijgsmacht of civiele dienst     Artikel 2 • 1. Indien door de in artikel 1, onderdeel a, b, c of d , bedoelde motorrijtuigen een aanhangwagen met een toegestane maximum massa van niet meer dan 750 kg wordt voortbewogen, geldt het in artikel 1 bepaalde slechts indien het registratienummer van het trekkende motorrijtuig, ingericht als omschreven in artikel 1, onderdeel a, b, c, onderscheidenlijk d , aan de ach... BWBR0007056
Artikel 3, Regeling uitzondering kentekenplicht krijgsmacht of civiele dienst     Artikel 3 De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 7 september 1967, nr. RVV 53226, houdende bekendmaking motorvoertuigen waarvoor geen kenteken is vereist (Stcrt. 177), wordt ingetrokken. BWBR0007056
Artikel 4, Regeling uitzondering kentekenplicht krijgsmacht of civiele dienst     Artikel 4 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1995. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. BWBR0007056
Artikel 5, Regeling uitzondering kentekenplicht krijgsmacht of civiele dienst     Artikel 5 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitzondering kentekenplicht krijgsmacht of civiele dienst. BWBR0007056
Artikel 1, Regeling vaststelling L-bord     Artikel 1 De aanduiding, bedoeld in de artikelen 7, onderdeel d , 8, onderdeel c , 9, eerste lid, onderdeel c , 79 , 80, onderdeel c , en 81, onderdeel c, van het Reglement rijbewijzen , bestaat uit een witte hoofdletter ’L’ op een lichtblauwe, vierkante achtergrond, die niet retroreflecterend is. BWBR0008048
Artikel 2, Regeling vaststelling L-bord     Artikel 2 • 1. Voor motorrijtuigen op meer dan twee wielen moet de in artikel 1 bedoelde aanduiding zodanig zijn aangebracht dat deze zowel voor het tegemoetkomende als voor het achteropkomende verkeer duidelijk en goed zichtbaar is. • 2. Bij motorrijtuigen op twee wielen moet de in artikel 1 bedoelde aanduiding zodanig zijn aangebracht dat deze voor het achteropkomende v... BWBR0008048
Artikel 3, Regeling vaststelling L-bord     Artikel 3 De afmetingen van achtergrond en letter worden als volgt vastgesteld:   Motorrijtuigen op twee wielen Overige motorrijtuigen Buitenzijde van de lichtblauwe achtergrond 12 cm 16 cm Hoogte van de letter ’L’ 8 cm 10 cm Dikte van de stam van de letter 1,5 cm 2 cm BWBR0008048
Artikel 4, Regeling vaststelling L-bord     Artikel 4 De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 oktober 1991, nr. R 104330 Hoofddirectie van de Waterstaat (Stcrt. 202), houdende vaststelling lesbord, wordt ingetrokken. BWBR0008048
Artikel 5, Regeling vaststelling L-bord     Artikel 5 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 1996. BWBR0008048
  1, 2, 3 ... 239, 240, 241   »