270 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 25, 26, 27   »
Artikel 1, Verordening HPA financieringsheffing jaar 2007     Artikel 1 Deze verordening verstaat onder: a. hoofdproductschap : Hoofdproductschap Akkerbouw; b. secretaris : secretaris van het hoofdproductschap; c. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld; d. verwerker van vlas : een bedrijf dat vlas verwerkt of voor eigen reke... BWBR0020971
Artikel 2, Verordening HPA financieringsheffing jaar 2007     Artikel 2 • 1. De ondernemer is voor het jaar 2007 verplicht aan het hoofdproductschap een heffing te betalen ter zake van het in Nederland in de handel brengen van: • 2. De in het eerste lid bedoelde heffing is niet verschuldigd voor het in Nederland in de handel brengen van thee in kleinverpakking, voor zover een hoeveelheid van 500.000 kg op jaarbasis niet wordt overschreden. ... BWBR0020971
Artikel 3, Verordening HPA financieringsheffing jaar 2007     Artikel 3 Koffiebranders, theepakkers en handelaren in koffie en thee zijn verplicht binnen eenentwintig dagen na afloop van een half jaar, door middel van een hiertoe dienend opgavenformulier aan het hoofdproductschap gegevens te verstrekken ten behoeve van de vaststelling van de in artikel 2 bedoelde heffing. De Verordening HPA algemene bepalingen 2003 is hierbij van toepassing. BWBR0020971
Artikel 4, Verordening HPA financieringsheffing jaar 2007     Artikel 4 • 1. De teler van vlas is voor het jaar 2007 aan het hoofdproductschap een heffing verschuldigd van € 6,– per hectare vezelvlas. • 2. De verwerker van vlas is voor het jaar 2007 aan het hoofdproductschap een heffing verschuldigd van € 6,– per hectare vezelvlas van de oogst 2007. BWBR0020971
Artikel 5, Verordening HPA financieringsheffing jaar 2007     Artikel 5 • 1 De in artikel 4, eerste lid , bedoelde heffing voor de teler van vlas wordt vastgesteld op basis van de door de teler aan het hoofdproductschap ingevolge de bij of krachtens de Verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003 verstrekte gegevens. • 2. Ter vaststelling van de in artikel 4, tweede lid , bedoelde heffing voor de verwerker van v... BWBR0020971
Artikel 6, Verordening HPA financieringsheffing jaar 2007     Artikel 6 De heffing bedoeld in de artikelen 2 en 4 is bestemd voor de huishoudelijke uitgaven van het hoofd productschap. BWBR0020971
Artikel 7, Verordening HPA financieringsheffing jaar 2007     Artikel 7 • 1. Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in de artikelen 3 en 5 niet, niet tijdig of naar het oordeel van de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris bevoegd namens het bestuur de verschuldigde heffing voor de betreffende periode ambtshalve bij aanslag vast te stellen. • 2. Indien de heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de h... BWBR0020971
Artikel 8, Verordening HPA financieringsheffing jaar 2007     Artikel 8 De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald uiterlijk op de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het hoofdproductschap in rekening zijn gebracht, dan wel, indien de secretaris zulks verlangt, vóór een door deze te bepalen datum. BWBR0020971
Artikel 9, Verordening HPA financieringsheffing jaar 2007     Artikel 9 Het hoofdproductschap kan besluiten nota’s van minder dan € 50,– samen te voegen tot verzamelnota’s welke betrekking hebben op meerdere perioden. BWBR0020971
Artikel 10, Verordening HPA financieringsheffing jaar 2007     Artikel 10 Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 8 gestelde termijn heeft betaald, kan door het hoofdproductschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganis... BWBR0020971
  1, 2, 3 ... 25, 26, 27   »