1.683 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 167, 168, 169   »
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2005], Verordening W financieringsheffing wijn jaar 2004     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2005] Deze verordening verstaat onder: Wet op de accijns productschap : Productschap Wijn; secretaris : secretaris van het productschap; ondernemer : de natuurlijke- of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld en die wijn invoert dan wel uitslaat in de zin van de ; wijn ... BWBR0015838
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2005], Verordening W financieringsheffing wijn jaar 2004     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2005] De ondernemer is voor het jaar 2004 verplicht voor wijn een heffing te betalen ten bedrage van € 0,22 per hl. terzake van de invoer dan wel de uitslag in de zin van de Wet op de accijns . BWBR0015838
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2005], Verordening W financieringsheffing wijn jaar 2004     Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2005] • 1. In de gevallen waarin op basis van de Wet op de accijns teruggaaf wordt verleend van op wijn geheven accijns, wordt op verzoek van de ondernemer teruggaaf van de heffing verleend die ter zake is geheven. • 2. De ondernemer dient door middel van een teruggaafbeschikking van de douane voor de accijns zijn recht op teruggaaf... BWBR0015838
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2005], Verordening W financieringsheffing wijn jaar 2004     Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2005] De heffing bedoeld in artikel 2 is bestemd voor de huishoudelijke uitgaven van het productschap met het oog op zijn activiteiten ten behoeve van de sector wijn. BWBR0015838
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2005], Verordening W financieringsheffing wijn jaar 2004     Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2005] • 1. De ondernemer is verplicht door middel van een hiertoe dienend opgavenformulier aan het productschap naar waarheid gegevens te verstrekken ten behoeve van de vaststelling van de heffing, bedoeld in artikel 2 . De Verordening W algemene bepalingen 2003 is hierbij van toepassing. • 2. De opgave dient maandelijks te gesch... BWBR0015838
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2005], Verordening W financieringsheffing wijn jaar 2004     Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2005] • 1. De heffing, bedoeld in artikel 2 , wordt vastgesteld aan de hand van de gegevens van het opgavenformulier. • 2. De ondernemer verstrekt gelijktijdig met het opgavenformulier aan het productschap een afschrift van zijn aangifte op grond van de Wet op de accijns over dezelfde periode. • 3. Indien de ondernemer nie... BWBR0015838
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2005], Verordening W financieringsheffing wijn jaar 2004     Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2005] • 1. Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 6 niet, niet tijdig of naar het oordeel van de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris bevoegd namens het bestuur de verschuldigde heffing voor de betreffende maand ambtshalve bij aanslag vast te stellen. • 2. Indien de heffingsplichtige binnen 21 dagen... BWBR0015838
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2005], Verordening W financieringsheffing wijn jaar 2004     Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2005] Het ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedrag wordt betaald uiterlijk op de veertiende dag volgende op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening is gebracht, dan wel, indien de secretaris zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum. BWBR0015838
Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2005], Verordening W financieringsheffing wijn jaar 2004     Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2005] Het productschap kan besluiten nota's van minder dan € 50,- samen te voegen tot verzamelnota's welke betrekking hebben op meerdere perioden. BWBR0015838
Artikel 10 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2005], Verordening W financieringsheffing wijn jaar 2004     Artikel 10 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2005] Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 8 gestelde termijn heeft betaald, kan door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid,... BWBR0015838
  1, 2, 3 ... 167, 168, 169   »