1.760 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 174, 175, 176   »
Artikel 1, Besluit 2003/1 PT vakheffing bloembollen plantgoed 2003     Artikel 1 Voor de inkoper en voor de verkoper van bloembollen wordt in de periode1 juni 2003 tot en met 31 mei 2004 de heffing verlaagd. In plaats van: 2,1%, wordt: 1,6% aan heffing opgelegd. BWBR0014342
Artikel 2, Besluit 2003/1 PT vakheffing bloembollen plantgoed 2003     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. BWBR0014342
Artikel 3, Besluit 2003/1 PT vakheffing bloembollen plantgoed 2003     Artikel 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2003/1 PT vakheffing bloembollen plantgoed 2003. BWBR0014342
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005], Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2004     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005] • 1. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 1 en 2 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw . • 2. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: BWBR0015305
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005], Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2004     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005] • 1. De kweker, onderscheidenlijk de importeur, is over de door hem verhandelde, voor zover door hem gekweekte, onderscheidenlijk door hem geïmporteerde bloemkwekerijproducten of geïmporteerd uitgangsmateriaal, een heffing verschuldigd. • 2. De heffing als bedoeld in het eerste lid, is aan het productschap verschuldigd over het ja... BWBR0015305
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005], Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2004     Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005] • 1. Ter uitvoering van artikel 2 doet de kweker of importeur bij het productschap aangifte van de door hem verhandelde, voor zover door hem gekweekte, onderscheidenlijk door hem geïmporteerde bloemkwekerijproducten of geïmporteerd uitgangsmateriaal. • 2. De opgave als bedoeld in het eerste lid, wordt gedaan op een door het pr... BWBR0015305
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005], Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2004     Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005] • 1. De heffing die de kweker of importeur is verschuldigd, wordt opgelegd naar de omzet onderscheidenlijk het totaalbedrag van de invoerwaarde, gerealiseerd in het jaar waarover de heffing verschuldigd is. • 2. De heffing als bedoeld in het eerste lid, wordt uitgedrukt in een percentage van de omzet en bedraagt voor: • 3. Bi... BWBR0015305
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005], Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2004     Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005] Het bestuur kan door middel van een besluit de hoogte van de heffing als bedoeld in artikel 4 , verlagen, waarbij voor verschillende hoogten van de omzet verschillende heffingspercentages kunnen worden vastgesteld. BWBR0015305
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005], Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2004     Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005] Indien een heffingsplichtige gegevens die hem krachtens de Verordening PT algemene bepalingen, ten behoeve van de onderhavige verordening of krachtens deze verordening zijn gevraagd niet, niet tijdig of niet volledig verstrekt, wordt de heffing berekend over de dan te ramen omvang van de grondslag die op de heffingsplichtige ingevolge deze verorde... BWBR0015305
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005], Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2004     Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005] • 1. De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats na afloop van het jaar waarover de heffing verschuldigd is en geschiedt door toezending of uitreiking aan de heffingsplichtige van een heffingsnota. • 2. Iedere heffingsnota is gedagtekend en bevat ten minste: • a. naam en adres van de heff... BWBR0015305
  1, 2, 3 ... 174, 175, 176   »