448 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 43, 44, 45   »
Artikel 1, Besluit aanwijzing gebieden als bedoeld in de Verordening voorkoming introductie van uitheemse toxische dioflagellaten 2003     Artikel 1 In dit besluit worden overgenomen de begripsomschrijvingen genoemd in artikel 1 van de Verordening voorkoming introductie van uitheemse toxische dinoflagellaten 2003 en wordt voorts verstaan onder: Verordening voorkoming introductie van uitheemse toxische dinoflagellaten 2003 artikel 1, vierde lid, onder a, van de Visserijwet 1963 Besluit aanwijzing zeegebied en kustwatere... BWBR0015310
Artikel 2, Besluit aanwijzing gebieden als bedoeld in de Verordening voorkoming introductie van uitheemse toxische dioflagellaten 2003     Artikel 2 Als gebieden bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen: • a. de visserijzone; • b. het zeegebied; • c. de kustwateren; • d. de aan de Noordzee grenzende Waddenzee van Duitsland en Denemarken ten zuiden van Esbjerg met inbegrip van het Deense gebied Ho-Bugt; • e. het Grevelingenmeer. BWBR0015310
Artikel 3, Besluit aanwijzing gebieden als bedoeld in de Verordening voorkoming introductie van uitheemse toxische dioflagellaten 2003     Artikel 3 Het Besluit aanwijzing gebieden als bedoeld in de Verordening voorkoming introductie van uitheemse toxische dinoflagellaten wordt ingetrokken. BWBR0015310
Artikel 5, Besluit aanwijzing gebieden als bedoeld in de Verordening voorkoming introductie van uitheemse toxische dioflagellaten 2003     Artikel 5 Dit besluit wordt aangehaald als Besluit aanwijzing gebieden als bedoeld in de Verordening voorkoming introductie van uitheemse toxische dioflagellaten 2003. BWBR0015310
Artikel 1, Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt 2007     Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis artikel 2, eerste lid, van de Verordening instelling van een fonds voor promotie kweekvis en onderzoek vi... BWBR0021634
Artikel 1a, Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt 2007     Artikel 1a Onder het productschap ressorterende ondernemers zijn wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd volgens de in de artikelen 2 en 3 vermelde heffingsgrondslagen met de daarbij behorende tarieven. De berekening en de wijze van betaling vinden p... BWBR0021634
Artikel 2, Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt 2007     Artikel 2 Elke ondernemer is aan het productschap ten bate van het fonds een heffing verschuldigd wegens het kweken van kweekvis. BWBR0021634
Artikel 3, Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt 2007     Artikel 3 De heffing wegens de handeling als bedoeld in artikel 2 bedraagt: • 1°. € 0,00171 per kilogram van het betrokken voer bestemd voor forel; • 2°. € 0,00141 per kilogram van het betrokken voer bestemd voor meerval; • 3°. € 0,00357 per kilogram van het betrokken voer bestemd voor paling; • 4°. € 0,00141 per kilogram van het betrokken voer be... BWBR0021634
Artikel 4, Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt 2007     Artikel 4 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt 2007. • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2006, treedt deze verordening in werking met ingang van de... BWBR0021634
  1, 2, 3 ... 43, 44, 45   »