15.569 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 1555, 1556, 1557   »
Artikel 1, Heffingenreglement COKZ     Artikel 1 • 1. In dit reglement wordt verstaan onder: het COKZ: de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel; bestuur: het bestuur van het COKZ; aangeslotene: een ieder, die als aangeslotene bij het COKZ is toegelaten; product: product ten aanzien waarvan bij of krachtens een landbouwkwaliteitsbesluit toezicht of keuring aan het COKZ is opgedragen. &bul... BWBR0010341
Artikel 2, Heffingenreglement COKZ     Artikel 2 • 1. De aangeslotene is voor elke tot zijn onderneming behorende bereid- of opslagplaats, waar producten worden bereid, jaarlijks aan het COKZ een omslag over de hoeveelheden bereid product verschuldigd. • 2. De in het eerste lid bedoelde omslag wordt vastgesteld in overeenstemming met het in de artikelen 3 tot en met 5 bepaalde. BWBR0010341
Artikel 3, Heffingenreglement COKZ     Artikel 3 • 1. Voor producten ten aanzien waarvan de werkzaamheden van toezicht of keuring door het COKZ worden verricht worden standaardomzetten vastgesteld. • 2. Elke standaardomzet wordt in tonnen bepaald door voor de betrokken producten, per nagenoemde categorie product of groep van producten, de jaarlijks bereide hoeveelheden, naar boven afgerond in gehele tonnen te vermenig... BWBR0010341
Artikel 4, Heffingenreglement COKZ     Artikel 4 Voor producten ten aanzien waarvan werkzaamheden van toezicht of keuring door het COKZ worden verricht, stelt het bestuur jaarlijks een basisomslag per ton standaardomzet vast, daarbij uitgaande van de ter zake van die werkzaamheden door het COKZ gemaakte kosten. BWBR0010341
Artikel 5, Heffingenreglement COKZ     Artikel 5 • 1. De jaarlijks verschuldigde omslag wordt per product, voor zover de standaardomzet in tonnen is vastgesteld, telkens berekend door van de eerste 2000 ton standaardomzet elke ton te belasten met 1,00 x de toepasselijke basisomslag en zo vervolgens van de tweede 2000 ton elke ton met 0.85 x de basisomslag van de derde 2000 ton elke ton met 0.73 x de basisomslag van de vierd... BWBR0010341
Artikel 6, Heffingenreglement COKZ     Artikel 6 • 1. De aangeslotene is verplicht om voor elke tot zijn onderneming behorende bereid- of opslagplaats een administratie te voeren van de jaarlijks bereide hoeveelheden product en zich daarbij te richten naar eventuele aanwijzingen van het bestuur. De aangeslotene verstrekt het bestuur of de door deze aangewezen personen alle gevraagde inlichtingen; desgevraagd geeft hij het be... BWBR0010341
Artikel 7, Heffingenreglement COKZ     Artikel 7 • 1. De omslag(en) dient te worden voldaan binnen vier weken nadat deze aan de betrokken aangeslotene is/zijn bekend gemaakt. Het bestuur is bevoegd om in afwachting van de definitieve vaststelling van de omslag(en) één of meer voorschotten te verlangen, te voldoen binnen een daarbij door het bestuur te stellen termijn. • 2. Bij gebreke van betaling binnen de bij of k... BWBR0010341
Artikel 8, Heffingenreglement COKZ     Artikel 8 Bij uittreding resp. toetreding van een aangeslotene in de loop van een boekjaar is voor dat jaar de omslag(en) over de in het jaar van uittreding resp. toetreding hoeveelheden bereid product overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3 t/m 5 verschuldigd. BWBR0010341
Artikel 9, Heffingenreglement COKZ     Artikel 9 Controleboeken, merken en andere controlebescheiden, die door of vanwege het COKZ worden verstrekt, kunnen aan de aangeslotenen in rekening worden gebracht. BWBR0010341
Artikel 10, Heffingenreglement COKZ     Artikel 10 • 1. Een ieder, die producten verhandelt, ten aanzien waarvan bij of krachtens een landbouwkwaliteitsbesluit keuring aan het COKZ is opgedragen, niet zijnde een keuring tijdens of onmiddellijk na de bereiding, is aan het COKZ een vergoeding verschuldigd voor de kosten van deze keuring. De hoogte van de vergoeding wordt door het bestuur vastgesteld op basis van de bij de keuri... BWBR0010341
  1, 2, 3 ... 1555, 1556, 1557   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie