13 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1. Begripsomschrijvingen, Beleidsregel maatregelen UWV     Begripsomschrijvingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: • a. betrokkene: • 1°. de werknemer, bedoeld in de artikelen 3 tot en met 8 en 53 van de Werkloosheidswet , • 2°. de persoon, bedoeld in de artikelen 3 tot en met 8c en 64 van de Ziektewet , 3 tot en met 7b juncto 23, eerste lid , en 81 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverz... BWBR0023789
Artikel 2. Hoogte en duur van een maatregel, Beleidsregel maatregelen UWV     Hoogte en duur van een maatregel Artikel 2. Hoogte en duur van een maatregel • 1. Voor zover in dit besluit niet anders is bepaald, stelt het UWV de hoogte en de duur van een op te leggen maatregel vast op: • a. 5 procent van het uitkeringsbedrag gedurende een maand bij het niet naleven van een verplichting uit de eerste categorie; • b. 10 procent van het uitkeringsbedrag gedurende twee maanden bij het ni... BWBR0023789
Artikel 3. Afstemming op ernst en verwijtbaarheid, Beleidsregel maatregelen UWV     Afstemming op ernst en verwijtbaarheid Artikel 3. Afstemming op ernst en verwijtbaarheid • 1. Het percentage van de maatregel wordt verlaagd of verhoogd indien de verminderde of verhoogde ernst of verwijtbaarheid van het niet naleven van de verplichting daartoe aanleiding geven. • 2. Van verminderde ernst of verwijtbaarheid, die aanleiding is voor toepassing van een verlaagd percentage, is sprake indien: • a. h... BWBR0023789
Artikel 4. Waarschuwing in plaats van maatregel, Beleidsregel maatregelen UWV     Waarschuwing in plaats van maatregel Artikel 4. Waarschuwing in plaats van maatregel • 1. Het UWV ziet af van het opleggen van een maatregel en volstaat met het geven van een schriftelijke waarschuwing indien wordt voldaan aan alle bij of krachtens de wet daaraan gestelde voorwaarden. • 2. In afwijking van het eerste lid wordt bij het niet naleven van een termijngebonden verplichting een maatregel opgelegd indien de... BWBR0023789
Artikel 5. Bijzonderheden eerste categorie, Beleidsregel maatregelen UWV     Bijzonderheden eerste categorie Artikel 5. Bijzonderheden eerste categorie • 1. Bij het niet naleven van een termijngebonden verplichting uit de eerste categorie wordt de hoogte van de maatregel vastgesteld op 10 procent indien de termijnoverschrijding groter is dan 30 kalenderdagen maar niet groter dan 60 kalenderdagen, en op 20 procent indien de termijnoverschrijding groter is dan 60 kalenderdagen. Bovendien wordt d... BWBR0023789
Artikel 6. Bijzonderheden tweede categorie, Beleidsregel maatregelen UWV     Bijzonderheden tweede categorie Artikel 6. Bijzonderheden tweede categorie • 1. Bij het niet naleven van een termijngebonden verplichting uit de tweede categorie wordt de hoogte van de maatregel vastgesteld op 20 procent indien de termijnoverschrijding groter is dan 60 kalenderdagen maar niet groter dan 90 kalenderdagen, en op 30 procent indien de termijnoverschrijding groter is dan 90 kalenderdagen. Bovendien wordt d... BWBR0023789
Artikel 7. Bijzonderheden derde categorie, Beleidsregel maatregelen UWV     Bijzonderheden derde categorie Artikel 7. Bijzonderheden derde categorie • 1. Bij het niet naleven van een verplichting uit de derde categorie wordt de hoogte van de maatregel vastgesteld op 15 procent indien er sprake is van verminderde ernst of verwijtbaarheid, en op 50 procent indien er sprake is van verhoogde ernst of verwijtbaarheid. • 2. Van verminderde ernst of verwijtbaarheid is in elk geval sprake ind... BWBR0023789
Artikel 8. Bijzonderheden vierde categorie, Beleidsregel maatregelen UWV     Bijzonderheden vierde categorie Artikel 8. Bijzonderheden vierde categorie • 1. Bij het niet naleven van een verplichting uit de vierde categorie wordt de hoogte van de maatregel vastgesteld op 50 procent indien er sprake is van verminderde verwijtbaarheid. • 2. Bij het niet naleven van de verplichting, genoemd in artikel 88, eerste lid, onder d, van de Wet WIA , wordt de uitkering geweigerd voor de duur van... BWBR0023789
Artikel 9. Ingangsdatum van de maatregel, Beleidsregel maatregelen UWV     Ingangsdatum van de maatregel Artikel 9. Ingangsdatum van de maatregel • 1. De maatregel gaat in op de begindatum van de periode waarop de eerstvolgende betaling van de uitkering betrekking heeft, doch niet eerder dan op de datum met ingang waarvan de verplichting niet is nageleefd. • 2. In afwijking van het eerste lid gaat de maatregel in op de datum met ingang waarvan de verplichting niet is nageleefd indie... BWBR0023789
Artikel 10. Intrekking Besluit waarschuwing , Beleidsregel maatregelen UWV     Intrekking Besluit waarschuwing Artikel 10. Intrekking Besluit waarschuwing Het Besluit waarschuwing wordt ingetrokken. BWBR0023789
  1, 2   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling