1.265 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 125, 126, 127   »
Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Regeling rechtsmacht Hoge Raad in Suriname en Curaçao     Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Elke partij, welke zal berust hebben in een vonnis, kan niet meer ontvankelijk zijn om daarvan in hooger beroep te komen. BWBR0001874
Artikel 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Regeling rechtsmacht Hoge Raad in Suriname en Curaçao     Artikel 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] • 1. Van veroordeelingen bij verstek valt geen hooger beroep, doch indien de oorspronkelijke eischer van het vonnis in hooger beroep komt, zal de gedaagde al zijn verdedigingen insgelijks in hooger beroep kunnen doen gelden, zelfs bij wege van incidenteel beroep, zonder van het middel van verzet in eersten aanleg meer te kun... BWBR0001874
Artikel 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Regeling rechtsmacht Hoge Raad in Suriname en Curaçao     Artikel 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] • 1. Het beroep van een praeparatoir vonnis zal niet mogen worden ingesteld dan binnen denzelfden termijn en gelijktijdig met het beroep van het eindvonnis. • 2. Dit beroep zal ontvankelijk zijn, zelfs wanneer het praeparatoire vonnis, zonder voorbehouding van dengene, die er zich mede bezwaard acht, was ten uitvoer g... BWBR0001874
Artikel 5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Regeling rechtsmacht Hoge Raad in Suriname en Curaçao     Artikel 5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] • 1. Van vonnissen, waarbij een provisie wordt toegestaan of geweigerd, kan hooger beroep worden ingesteld voordat het eindvonnis geslagen is. • 2. Hetzelfde kan plaats hebben ten aanzien van incidenteele- en interlocutoire vonnissen, tenzij de rechter daarbij verklaard hebbe dat het hooger beroep daarvan niet dan teg... BWBR0001874
Artikel 6 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Regeling rechtsmacht Hoge Raad in Suriname en Curaçao     Artikel 6 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Het hooger beroep wordt ingesteld door eene aanteekening ter griffie van het Hof van Justitie, te doen binnen 14 dagen na den dag der uitspraak van het vonnis. Na het verstrijken van dien termijn is men in het hooger beroep niet meer ontvankelijk. BWBR0001874
Artikel 7 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Regeling rechtsmacht Hoge Raad in Suriname en Curaçao     Artikel 7 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] • 1. De voortzetting van het ter griffie van het Hof van Justitie aangeteekend hooger beroep geschiedt door eene dagvaarding, ingericht op de wijze als bij het Nederlandsch Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is voorgeschreven en bovendien behelzende de dagteekening der uitspraak, waarvan het hooger beroep is inges... BWBR0001874
Artikel 8 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Regeling rechtsmacht Hoge Raad in Suriname en Curaçao     Artikel 8 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] • 1. De gedaagde in hooger beroep kan van zijne zijde incidenteel beroep instellen zonder aanteekening ter griffie te hebben gedaan, zelfs na berusting in het vonnis. • 2. Het incidenteel beroep wordt, op straffe van verval, ingesteld bij de conclusie van antwoord. • 3. De afstand van het principaal beroep doet... BWBR0001874
Artikel 9 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Regeling rechtsmacht Hoge Raad in Suriname en Curaçao     Artikel 9 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] De stukken van het geding, in eersten aanleg gevoerd, zullen in bundels worden vereenigd. Daarbij worden inventarissen gevoegd, die door den griffier van het Hof van Justitie onderteekend en van het zegel van het Hof voorzien zijn. BWBR0001874
Artikel 10 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Regeling rechtsmacht Hoge Raad in Suriname en Curaçao     Artikel 10 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Voor zoover in dit besluit niet anders is bepaald, zijn op de rechtspleging in hooger beroep de bepalingen der derde afdeeling van den zevenden titel van het eerste boek van het Nederlandsch Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering toepasselijk. BWBR0001874
Artikel 15 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Regeling rechtsmacht Hoge Raad in Suriname en Curaçao     Artikel 15 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0001874
  1, 2, 3 ... 125, 126, 127   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling