221 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 21, 22, 23   »
Artikel 1, Besluit staatsraden voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. Arubaans lid: het ingevolge artikel 13, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk op voordracht van de regering van Aruba bij koninklijk besluit benoemde lid van de Raad van State van het Koninkrijk; • b. Curaçaos lid: het ingevolge artikel 13, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk op voordracht van de ... BWBR0003725
Artikel 2, Besluit staatsraden voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten     Artikel 2 • 1. De artikelen 3, eerste lid , en 3a van de Wet op de Raad van State ( Stb. 1962, 88) zijn niet van toepassing op het Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense lid. • 2. Het Arubaanse, Curaçaose of Sint Maartense lid wordt na overleg met de regering van Aruba, Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten, ontslagen dan wel op non-actief gesteld overeenkomstig het... BWBR0003725
Artikel 3, Besluit staatsraden voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten     Artikel 3 Het Arubaanse, Curaçaose of Sint Maartense lid neemt deel aan de werkzaamheden van de Raad van State van het Koninkrijk ingeval de Raad of een afdeling van de Raad wordt gehoord over voorstellen van rijkswet en algemene maatregelen van rijksbestuur die in Aruba, Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten zullen gelden, of over andere aangelegenheden die overeenkomstig artikel 11 van ... BWBR0003725
Artikel 4, Besluit staatsraden voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten     Artikel 4 Ingeval de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van het Koninkrijk is belast met de voorbereiding van de door de Raad van State van het Koninkrijk ingevolge de artikelen 21 en 22 van het Reglement voor de Gouverneur van Aruba , van het Reglement voor de Gouverneur van Curaçao of van het Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten uit te brengen adviez... BWBR0003725
Artikel 5, Besluit staatsraden voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten     Artikel 5 Het Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense lid dienen hun vaste woonplaats te hebben binnen Nederland. BWBR0003725
Artikel 6, Besluit staatsraden voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten     Artikel 6 Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0003725
Artikel 7, Besluit staatsraden voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten     Artikel 7 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit staatsraden voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. BWBR0003725
Artikel 1, Besluit Kapittel voor de civiele orden     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; • b. Het Kapittel: het Kapittel voor de civiele orden. BWBR0007026
Artikel 1a, Besluit Kapittel voor de civiele orden     Artikel 1a Het Kapittel heeft tevens tot taak: • a. Onze Minister wie het aangaat te adviseren over het verlenen van de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon; • b. voorlichting te geven over de werking van het decoratiestelsel. BWBR0007026
Artikel 2, Besluit Kapittel voor de civiele orden     Artikel 2 • 1. De voorzitter en de overige leden van het Kapittel worden op voordracht van Onze Minister bij koninklijk besluit benoemd, zulks met uitzondering van de Kanselier van de Orde van de Nederlandse Leeuw. De leden wordt op hun aanvraag ontslag verleend. In bijzondere gevallen kunnen zij bij koninklijk besluit in hun functie worden geschorst en uit hun functie worden ontslagen.... BWBR0007026
  1, 2, 3 ... 21, 22, 23   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd