37 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4   »
Artikel 1, Besluit grenzen Nederlandse exclusieve economische zone     Artikel 1 De grenzen van de exclusieve economische zone van Nederland vallen samen met: • a. de grens van de territoriale zee van Nederland, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet grenzen Nederlandse territoriale zee en • b. de grenzen van het aan Nederland toekomende gedeelte van het continentaal plat. BWBR0011219
Artikel 2, Besluit grenzen Nederlandse exclusieve economische zone     Artikel 2 • 1. De Rijkswet instelling exclusieve economische zone treedt voor Nederland in werking op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit. • 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0011219
Artikel 3, Besluit grenzen Nederlandse exclusieve economische zone     Artikel 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit grenzen Nederlandse exclusieve economische zone. BWBR0011219
Artikel 1, Visserijzonebesluit van het Caribische deel van het Koninkrijk     Artikel 1 • 1. Er is voor de kust van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba een visserijzone vanaf de buitengrens van de territoriale zee. • 2. De buitengrens van de visserijzone wordt gevormd door de grenslijn die met andere Staten is overeengekomen. • 3. Waar nog geen grenslijn met andere Staten is overeengekomen, wordt... BWBR0006065
Artikel 2, Visserijzonebesluit van het Caribische deel van het Koninkrijk     Artikel 2 In de in artikel 1 bedoelde zone oefent het Koninkrijk, met inachtneming van de grenzen die het volkenrecht stelt, de uitsluitende rechtsbevoegdheid uit ten aanzien van visserijaangelegenheden. BWBR0006065
Artikel 3, Visserijzonebesluit van het Caribische deel van het Koninkrijk     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede maand na de datum van uitgifte van het Staatsblad , waarin het wordt geplaatst. BWBR0006065
Artikel 4, Visserijzonebesluit van het Caribische deel van het Koninkrijk     Artikel 4 Dit besluit wordt aangehaald als: Visserijzonebesluit van het Caribische deel van het Koninkrijk. BWBR0006065
Artikel 1, Rijksbesluit op de consulaire tarieven     Artikel 1 • 1. Diensten waarvoor op grond van artikel 2, eerste lid, van de Rijkswet op de consulaire tarieven vergoeding aan Onze Minister is verschuldigd, zijn: • a. het afgeven van een grosse van, een afschrift van of een uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand; • b. het voltrekken van een huwelijk; • c. het opmaken van een notariële akte; • ... BWBR0015918
Artikel 2, Rijksbesluit op de consulaire tarieven     Artikel 2 Aan de Gevolmachtigde Ministers van Curaçao onderscheidenlijk van Sint Maarten is een vergoeding verschuldigd voor het legaliseren van een document dan wel van een handtekening, alsmede voor het behandelen van een aanvraag om een visum voor Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten. Deze vergoeding is gelijk aan de vergoeding die op grond van artikel 1, derde lid , is verschuldigd v... BWBR0015918
Artikel 3, Rijksbesluit op de consulaire tarieven     Artikel 3 De krachtens dit besluit vastgestelde vergoeding is niet verschuldigd voor het behandelen van een aanvraag om een visum ten behoeve van de houder van een diplomatiek paspoort noch in andere gevallen waarin overwegingen van internationale hoffelijkheid of reciprociteit Onze Minister daartoe aanleiding geven. BWBR0015918
  1, 2, 3, 4   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd