56 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6   »
Artikel 1, Besluit geweldgebruik defensiepersoneel in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak     Artikel 1 Dit besluit berust op artikel 3, derde lid, van de Rijkswet geweldgebruik bewakers militaire objecten . BWBR0011530
Artikel 1a, Besluit geweldgebruik defensiepersoneel in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak     Artikel 1a • 1. In dit besluit wordt verstaan onder: • a. bewaker: de met het uitvoeren van de bewakings- en beveiligingstaak belaste: • 1°. militair; • 2°. burgerambtenaar in dienst van het Ministerie van Defensie; • b. meerdere: • 1°. indien de bewakings- en beveiligingstaak alleen door militairen behorend tot de krijgsmacht van het Koninkrijk wor... BWBR0011530
Artikel 2, Besluit geweldgebruik defensiepersoneel in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak     Artikel 2 Dit besluit is niet van toepassing op het gebruik van geweld door bewakers in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak tijdens een internationaal gewapend conflict of een intern gewapend conflict als bedoeld in de gemeenschappelijke artikelen 2 en 3 van de op 12 augustus 1949 tot stand gekomen Verdragen van Genève (Trb. 1951, 72 t/m 75), alsmede de op 12 december 1977 te ... BWBR0011530
Artikel 3, Besluit geweldgebruik defensiepersoneel in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak     Artikel 3 Het gebruik van een geweldmiddel ter uitvoering van de bewakings- en beveiligingstaak is uitsluitend toegestaan aan een bewaker: • a. aan wie dat geweldmiddel rechtens is toegekend, en • b. die in het gebruik van dat geweldmiddel is geoefend. BWBR0011530
Artikel 4, Besluit geweldgebruik defensiepersoneel in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak     Artikel 4 Indien de bewaker onder leiding van een ter plaatse aanwezige meerdere optreedt, gebruikt hij geen geweld dan na een vooraf gegeven uitdrukkelijke last van deze meerdere. De meerdere geeft daarbij aan van welk geweldmiddel gebruik wordt gemaakt. BWBR0011530
Artikel 5, Besluit geweldgebruik defensiepersoneel in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak     Artikel 5 • 1. Tenzij de omstandigheden dit niet toelaten, gaat aan het gebruik van geweld een duidelijke waarschuwing vooraf. • 2. Indien het gebruik van geweld bestaat in het gericht schieten met een vuurwapen, kan de waarschuwing zo nodig worden vervangen door een waarschuwingsschot. • 3. Een waarschuwingsschot wordt op een zodanige wijze gegeven dat gevaar voor persone... BWBR0011530
Artikel 6, Besluit geweldgebruik defensiepersoneel in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak     Artikel 6 • 1. De bewaker mag naast het gebruik van fysiek geweld uitsluitend gebruik maken van de volgende geweldmiddelen: • a. een vuurwapen; • b. een vuurwapen als slag- of stootwapen; • c. een wapenstok; • d. een diensthond; • e. een waterwerper; • f. handboeien. • 2. Het inzetten van een diensthond is uitsluitend geoorloofd onder toe... BWBR0011530
Artikel 7, Besluit geweldgebruik defensiepersoneel in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak     Artikel 7 Bij gebruik van fysiek geweld dan wel een geweldmiddel wordt in verhouding tot het beoogde doel de meest lichte vorm van geweld gebruikt en worden de daaraan verbonden risico's zo veel mogelijk beperkt. BWBR0011530
Artikel 8, Besluit geweldgebruik defensiepersoneel in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak     Artikel 8 • 1. De bewaker die geweld heeft aangewend, waaronder begrepen het geven van een waarschuwingsschot als bedoeld in artikel 5 , meldt de feiten en omstandigheden dienaangaande, alsmede de gevolgen hiervan, onverwijld aan zijn meerdere. • 2. De melding, bedoeld in het eerste lid, wordt door de meerdere terstond vastgelegd in een schriftelijk rapport. De meerdere doet h... BWBR0011530
Artikel 9, Besluit geweldgebruik defensiepersoneel in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak     Artikel 9 • 1. Het gebruik van een vuurwapen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder a , is slechts geoorloofd: • a. tegen een persoon indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat die persoon een voor onmiddellijk gebruik gereed zijnd vuurwapen bij zich heeft en dat tegen personen zal gebruiken dan wel ander levensbedreigend geweld tegen personen zal gebruiken; • ... BWBR0011530
  1, 2, 3, 4, 5, 6   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd