217 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 20, 21, 22   »
Artikel 1, Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht     Artikel 1 • 1. Tenuitvoerlegging in strafinrichtingen in Aruba, Curaçao of Sint Maarten of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba als bedoeld in artikel 21, eerste lid, van het Wetboek van Militair Strafrecht , kan plaatsvinden, indien: • a. het feitelijk onmogelijk is om gebruik te maken van een daartoe bestemde inrichting of bestemd gebouw in Nederland, of • b. de veroor... BWBR0010902
Artikel 2, Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht     Artikel 2 • 1. Tenuitvoerlegging als bedoeld in artikel 21, tweede lid, van het Wetboek van Militair Strafrecht, kan plaatsvinden in een strafinrichting buiten het Koninkrijk, die naar het oordeel van het met de tenuitvoerlegging belaste gezag daarvoor genoegzaam geschikt is, of, doch voor ten hoogste vier weken, op een plaats bestemd of geschikt voor het ondergaan van een tuchtrech... BWBR0010902
Artikel 3, Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht     Artikel 3 • 1. Met betrekking tot het tijdstip van ingang van de bijkomende straf van ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen, genoemd in artikel 36 van het Wetboek van Militair Strafrecht , of de luchtvaart uit te oefenen, genoemd in artikel 36a van die wet , en de daaraan verbonden administratieve gevolgen wordt die straf gelijkgesteld met de overeenkomstige str... BWBR0010902
Artikel 4, Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht     Artikel 4 • 1. De verpleging van personen, bedoeld in artikel 44a van het Wetboek van Militair Strafrecht , kan plaatsvinden in Aruba, Curaçao of Sint Maarten of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba, indien • a. de gelegenheid ontbreekt gebruik te maken van een daartoe bestemd psychiatrisch ziekenhuis of een daartoe bestemde inrichting in Nederland, of • b. de ter beschi... BWBR0010902
Artikel 5, Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht     Artikel 5 • 1. De uitoefening van de bevoegdheid tot het stellen van voorwaarden ter voorkoming van strafvervolging, bestaande uit de betaling van een bepaalde geldsom aan de staat of in de gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door het strafbare feit veroorzaakte schade, dan wel beide, wordt in de bij het tweede lid aangewezen zaken toegekend aan de krachtens artikel 59 van de W... BWBR0010902
Artikel 6, Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht     Artikel 6 Indien het strafbare feit is begaan in deelneming met een of meer personen op wie uitsluitend het Wetboek van Strafrecht van het Europese deel van Nederland van toepassing is, oefent de bevelvoerende militair de hem verleende transactiebevoegdheid niet uit dan met door tussenkomst van de bevelhebber van het betrokken krijgsmachtdeel verkregen toestemming van de officier van just... BWBR0010902
Artikel 7, Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht     Artikel 7 • 1. De officier van justitie ziet erop toe dat de bevelvoerende militair, indien de voorwaarde, gesteld ter voorkoming van strafvervolging, bestaat in de betaling van een geldsom, geen andere bedragen aanwijst dan vastgelegd zijn in de richtlijn, bedoeld in artikel 5, derde lid , voor de overeenkomstige strafbare feiten. Hij draagt zorg dat de bevelvoerende militairen door... BWBR0010902
Artikel 8, Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht     Artikel 8 • 1. De bekendmaking van een aanwijzing als bedoeld in artikel 71 van het Wetboek van Militair Strafrecht geschiedt kort voor de vermoedelijke aanvang van de opgedragen taak mondeling door de militair die over het aangewezen gedeelte van de krijgsmacht het bevel voert. • 2. Bij de bekendmaking wordt eveneens medegedeeld dat onmiddellijk daarna en totdat de opgeleg... BWBR0010902
Artikel 9, Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht     Artikel 9 • 1. Onder de in artikel 135 van het Wetboek van Militair Strafrecht bedoelde besluiten van algemene strekking worden, naast de in dit besluit vervatte regelen van algemene strekking, mede verstaan de schriftelijke besluiten van algemene strekking welke voor de inwerkingtreding van de Rijkswet van 14 juni 1990, tot wijziging van het Wetboek van Militair Strafrecht in verba... BWBR0010902
Artikel 10, Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht     Artikel 10 • 1. De betaling, de administratie, het beheer en de verantwoording van geïnde geldboeten geschiedt volgens door Onze Minister van Defensie te stellen regels. Als betaling worden in ieder geval aangemerkt: • a. contante betaling; • b. verstrekken van een machtiging tot inhouding op de bezoldiging. • 2. Naar door Onze Minister van Defensie te stellen rege... BWBR0010902
  1, 2, 3 ... 20, 21, 22   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd