15 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1. Begripsbepaling regeling, Rijksbesluit opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen     Begripsbepaling regeling Artikel 1. Begripsbepaling regeling • 1. In dit besluit wordt verstaan onder: • a. land: Curaçao, Sint Maarten of, met betrekking tot Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Nederland, dan wel de met die landen corresponderende rechtspersonen land Curaçao, land Sint Maarten en Staat der Nederlanden; • b. Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen: de Sociale Verzekeri... BWBR0028600
Artikel 2. Toedeling uitkeringsgerechtigden Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen, Rijksbesluit opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen     Toedeling uitkeringsgerechtigden Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen Artikel 2. Toedeling uitkeringsgerechtigden Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen • 1. De uitkeringsgerechtigde die op het tijdstip van transitie woonachtig is op Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba, verkrijgt met ingang van dat tijdstip op het land waar deze op dat tijdstip woonachtig is een met het recht op uitkering vergelijkbare aanspraak overeenko... BWBR0028600
Artikel 3. Toedeling verzekerden Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen, Rijksbesluit opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen     Toedeling verzekerden Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen Artikel 3. Toedeling verzekerden Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen • 1. De in artikel 2 genoemde toedeling wordt overeenkomstig toegepast op verzekerden zonder een op het tijdstip van transitie lopende uitkering, behoudens verzekerden op grond van de in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 1 , genoemde regeling. • 2. In afwijking van het eerste lid ... BWBR0028600
Artikel 4. Bijzondere bepaling overgangsrecht Algemene Ouderdomsverzekering, Rijksbesluit opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen     Bijzondere bepaling overgangsrecht Algemene Ouderdomsverzekering Artikel 4. Bijzondere bepaling overgangsrecht Algemene Ouderdomsverzekering In afwijking van artikel 2, eerste lid, tweede lid, onder a, derde en vierde lid , en artikel 3, tweede en derde lid , wordt het recht op de voordelen uit hoofde van de overgangsbepalingen zoals die onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van transitie zijn neergelegd in de artikelen 40 tot en met 43 van de rege... BWBR0028600
Artikel 5. Overgang beslissingen Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen, Rijksbesluit opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen     Overgang beslissingen Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen Artikel 5. Overgang beslissingen Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen • 1. Beslissingen van de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen in verband met de toepassing van een regeling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c , behouden op het tijdstip van transitie hun rechtskracht en worden gelijkgesteld met beslissingen op basis van de desbetreffe... BWBR0028600
Artikel 6. Overgang meldingen aan Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen, Rijksbesluit opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen     Overgang meldingen aan Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen Artikel 6. Overgang meldingen aan Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen Meldingen en kennisgevingen aan de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen, gedaan vóór het tijdstip van transitie ter voldoening aan een op grond van een regeling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c , geldende verplichting, worden geacht te zijn ingediend bij het overnemende l... BWBR0028600
Artikel 7. Lopende aanvragen en nieuwe aanvragen met terugwerkende kracht, Rijksbesluit opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen     Lopende aanvragen en nieuwe aanvragen met terugwerkende kracht Artikel 7. Lopende aanvragen en nieuwe aanvragen met terugwerkende kracht • 1. Vóór het tijdstip van transitie bij de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen ingediende aanvragen om een uitkering gaan, indien op de aanvraag nog geen beslissing is genomen, in de stand waarin zij zich bevinden, over naar het overnemende land onderscheidenlijk de overnemende landen. • ... BWBR0028600
Artikel 8. Lopende bezwaar- en beroepsprocedures, Rijksbesluit opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen     Lopende bezwaar- en beroepsprocedures Artikel 8. Lopende bezwaar- en beroepsprocedures • 1. Op het tijdstip van transitie bij de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen aanhangige bezwaarschriften in verband met de toepassing van een in artikel 1, eerste lid, onderdeel c , genoemde regeling, gaan in de stand waarin zij zich bevinden, over naar het overnemende land. • 2. Indien op het tijdstip van tran... BWBR0028600
Artikel 9. Overname vorderingen en verplichtingen, Rijksbesluit opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen     Overname vorderingen en verplichtingen Artikel 9. Overname vorderingen en verplichtingen Vorderingen en verplichtingen op het tijdstip van transitie met betrekking tot de toepassing van de in artikel 1, eerste lid, onderdeel c , genoemde regelingen, worden overgenomen door het land Curaçao dan wel Sint Maarten dan wel Nederland, naargelang van de uit de artikelen 2 en 3 voortvloeiende toedeling. BWBR0028600
Artikel 10. Overgang eigendommen en zakelijke rechten, Rijksbesluit opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen     Overgang eigendommen en zakelijke rechten Artikel 10. Overgang eigendommen en zakelijke rechten • 1. De eigendom van de aan de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen toebehorende zaken gaat, zonder dat daarvoor een nadere akte wordt gevorderd, op het tijdstip van transitie over op: • a. wat betreft de onroerende zaken van de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen gelegen in het Stadsdistrict v... BWBR0028600
  1, 2   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd