454 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 44, 45, 46   »
Artikel 1, Bemanningsbesluit Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen     Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. het hoofd van de Scheepvaartinspectie: het hoofd van de Scheepvaartinspectie van Aruba, Curaçao, onderscheidenlijk Sint Maarten; • b. kapitein: de gezagvoerder van een schip; • c. bemanning: de kapitein, de scheepsofficieren en de scheepsgezellen, alsmede de overige opvarenden die in de ... BWBR0013361
Artikel 2, Bemanningsbesluit Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen     Artikel 2 • 1. Dit besluit is van toepassing ten aanzien van in de vaart zijnde schepen, voorzien van een Arubaanse, Curaçaose, onderscheidenlijk Sint Maartense zeebrief. • 2. Dit besluit is niet van toepassing ten aanzien van: • a. schepen die voorzien zijn van een certificaat van deugdelijkheid voor onbemand gesleept vervoer; • b. reddingsvaartuigen, en • ... BWBR0013361
Artikel 3, Bemanningsbesluit Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen     Artikel 3 • 1. De scheepsbeheerder draagt zorg voor het voldoende en op doelmatige wijze bemannen van een schip met inachtneming van dit besluit en de hierop berustende bepalingen, alsmede wat betreft de bemanningssamenstelling, van de op hem rustende verplichting ingevolge artikel 458 van het Wetboek van Koophandel van Aruba, van Curaçao, onderscheidenlijk van Sint Maarten. • 2... BWBR0013361
Artikel 4, Bemanningsbesluit Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen     Artikel 4 De scheepsbeheerder houdt, ten behoeve van de met het toezicht op de naleving van dit besluit belaste autoriteiten, per schip van elk daarop dienstdoend bemanningslid een overzicht bij van ten minste het volgende: • a. de opleiding; • b. de ervaring; • c. de vakbekwaamheid, en • d. de medische geschiktheid. BWBR0013361
Artikel 5, Bemanningsbesluit Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen     Artikel 5 De scheepsbeheerder draagt ervoor zorg dat de bemanningsleden bij hun tewerkstelling aan boord vertrouwd zijn met hun specifieke taken, de regelingen en procedures aan boord, alsmede de installaties, uitrusting en kenmerken van het schip, die verband houden met hun taken zowel onder normale omstandigheden als in noodsituaties. BWBR0013361
Artikel 6, Bemanningsbesluit Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen     Artikel 6 • 1. Indien de feiten of omstandigheden daartoe aanleiding geven, verzoekt de kapitein de scheepsbeheerder hem vóór een bepaald tijdstip de benodigde aanvullende middelen te verschaffen. Een mondeling verzoek wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd. • 2. Indien de scheepsbeheerder niet tijdig of geen gevolg geeft aan het verzoek stelt de kapitein het hoofd va... BWBR0013361
Artikel 7, Bemanningsbesluit Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen     Artikel 7 • 1. De scheepsbeheerder draagt ervoor zorg dat alle bemanningsleden die als chef van de wacht als bedoeld in sectie A-VIII/2, onderdeel 1 van de STCW-Code, zijn aangesteld, alsmede de bemanningsleden die dienstdoen als wachtgezel, niet minder dan zeventig uur rust wordt gegeven gedurende elke periode van zeven dagen. • 2. Bij de toepassing van het eerste lid handelt de... BWBR0013361
Artikel 8, Bemanningsbesluit Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen     Artikel 8 • 1. Een schip is voorzien van een geldig bemanningscertificaat als bedoeld in Hoofdstuk V, voorschrift 13, onderdeel (b), van het SOLAS-Verdrag, afgegeven door het hoofd van de Scheepvaartinspectie op aanvraag van de scheepsbeheerder. • 2. Een schip is ten minste bemand overeenkomstig het bemanningscertificaat. BWBR0013361
Artikel 9, Bemanningsbesluit Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen     Artikel 9 • 1. Op het bemanningscertificaat worden de kenmerken van het schip en, zo nodig, de bijzonderheden ten aanzien van het gebruik van het schip in relatie tot de bemanning vermeld. • 2. Een bemanningscertificaat wordt in tweevoud voor een periode van ten hoogste vijf jaren afgegeven. • 3. De kapitein zorgt er voor dat een van de exemplaren van het geldigebemannings... BWBR0013361
Artikel 10, Bemanningsbesluit Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen     Artikel 10 • 1. Indien voor een schip meer dan een bemanningssamenstelling is toegestaan, wordt voor elke bemanningssamenstelling een bemanningscertificaat afgegeven. • 2. Bij wisseling van bemanningssamenstelling tekent de kapitein in het scheepsdagboek aan volgens welke samenstelling het schip vanaf dat tijdstip is bemand. BWBR0013361
  1, 2, 3 ... 44, 45, 46   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd