94 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10   »
Artikel 1, Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Justitie in zijn hoedanigheid van minister van het Koninkrijk; • b. Rijkswet: de Rijkswet op het Nederlanderschap ; • c. optie: verkrijging van het Nederlanderschap, als bedoeld in hoofdstuk 3 en in artikel 28 van de Rijkswet op het Nederlanderschap , alsmede in artikel V, eerste... BWBR0013605
Artikel 2, Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap     Artikel 2 Tot het in ontvangst nemen van optieverklaringen en naturalisatieverzoeken en tot het uitreiken van uittreksels van naturalisatiebesluiten zijn bevoegd • a. in het Europese deel van Nederland: de burgemeesters; • b. in de openbare lichamen: Onze Minister en, tot het uitreiken van uittreksels van naturalisatiebesluiten en van de bevestiging van de verkrijging van het Nede... BWBR0013605
Artikel 3, Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap     Artikel 3 • 1. Optieverklaringen, naturalisatieverzoeken en verklaringen van afstand van het Nederlanderschap worden in persoon afgelegd of ingediend. • 2. Indien om zwaarwegende redenen van de optant of de verzoeker, dan wel van de persoon die afstand van het Nederlanderschap wil doen, niet kan worden verlangd dat hij de verklaring of het verzoek in persoon aflegt of indient, ka... BWBR0013605
Artikel 4, Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap     Artikel 4 • 1. Het bedrag van de voor de behandeling van de optie of naturalisatie verschuldigde leges wordt bepaald overeenkomstig het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 . • 2. Indien de optieverklaring of het naturalisatieverzoek wegens niet- of niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag buiten behandeling wordt gesteld, wordt daarvan aan de betrokkene schr... BWBR0013605
Artikel 5, Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap     Artikel 5 De in artikel 2 genoemde autoriteiten verstrekken op de bij ministeriële regeling te bepalen wijze en tijdstippen inlichtingen omtrent de behandeling van de optieverklaringen die voor hen zijn afgelegd. BWBR0013605
Artikel 6, Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap     Artikel 6 • 1. Bij het afleggen van een optieverklaring verstrekt de optant betreffende zichzelf, voorzoveel mogelijk, gegevens met betrekking tot: • a. geslachtsnaam en voornaam of voornamen, onderscheidenlijk naam of namen; • b. geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland; • c. adres, postcode en woonplaats; • d. geslacht; • e. nationaliteit of nat... BWBR0013605
Artikel 7, Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap     Artikel 7 • 1. De burgemeester neemt de optieverklaringen in ontvangst van optanten die als ingezetenen van zijn gemeente zijn ingeschreven in de basisregistratie personen. • 2. Hij neemt tevens in ontvangst de optieverklaringen van optanten die ingevolge wettelijke voorschriften niet voor inschrijving als ingezetene in de basisregistratie personen in aanmerking komen, indien zij... BWBR0013605
Artikel 8, Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap     Artikel 8 • 1. Alvorens de optieverklaring in behandeling te nemen onderzoekt de burgemeester de betalingsverplichting van de optant overeenkomstig het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 . Tenzij de optant voor vrijstelling of gehele ontheffing in aanmerking komt, betaalt hij bij het afleggen van zijn optieverklaring het volgens het Besluit optie- en naturalisatiegelden... BWBR0013605
Artikel 9, Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap     Artikel 9 • 1. Nadat hij de optieverklaring in behandeling heeft genomen, toetst de burgemeester de door de optant verstrekte gegevens aan de gegevens die in de basisregistratie personen zijn opgenomen. • 2. Met betrekking tot personen die in de optieverklaring zijn genoemd en die geen ingezetenen zijn van zijn gemeente verzoekt hij zo nodig, al naar gelang de plaats waar zij vol... BWBR0013605
Artikel 10, Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap     Artikel 10 • 1. Behoudens in de gevallen waarin toelating niet vereist is, onderzoekt de burgemeester de verblijfsrechtelijke status van de optant en van de personen die tot medeverkrijging in de optieverklaring zijn genoemd. Zo nodig verwijst hij de optant voor een bewijs van toelating naar de daartoe bevoegde instanties. • 2. Behoudens in de gevallen, bedoeld in artikel 6, e... BWBR0013605
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie