117 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12   »
Artikel 1, Reglement van orde voor de ministerraad     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de raad: de ministerraad en voor zover zulks uit het Statuut volgt de raad van ministers van het Koninkrijk; • b. ministers: de minister-president, de overige bij koninklijk besluit benoemde ministers en voor zover zulks uit het Statuut volgt de gevolmachtigde ministers; • c. de gevolmachtigde minister: de door de regering... BWBR0006501
Artikel 2, Reglement van orde voor de ministerraad     Artikel 2 • 1. De ministers vormen te zamen de raad. • 2. De minister-president is voorzitter van de raad. • 3. De bij koninklijk besluit benoemde vice-minister(s)-president(en) is (zijn) ondervoorzitter(s) van de raad. • 4. De raad benoemt op voorstel van de minister-president de secretaris en de plaatsvervangend secretaris. • 5. De minister-president benoem... BWBR0006501
Artikel 3, Reglement van orde voor de ministerraad     Artikel 3 • 1. Aan de vergaderingen van de raad, de onderraden en de andere commissies uit de raad kunnen deelnemen met raadgevende stem: • a. de door de regering van Aruba, Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten overeenkomstig artikel 10, tweede lid van het Statuut aangewezen minister; • b. De staatssecretarissen, voorzover het zaken betreft waarbij zij uit hoofde va... BWBR0006501
Artikel 4, Reglement van orde voor de ministerraad     Artikel 4 • 1. De raad beraadslaagt en besluit over het algemeen regeringsbeleid en bevordert de eenheid van dat beleid. • 2. Te dien einde beraadslaagt en besluit de raad onder meer over: • a.1°. de voorstellen van rijkswet en van wet en de ontwerpen van algemene maatregelen van rijksbestuur en van bestuur alvorens deze aan de Afdeling advisering van de Raad van State va... BWBR0006501
Artikel 5, Reglement van orde voor de ministerraad     Artikel 5 Over aangelegenheden bij welke het algemeen regeringsbeleid betrokken kan zijn, niet behorende tot die bedoeld in artikel 4 , plegen de ministers overleg met de minister-president. Indien het overleg niet tot overeenstemming leidt, worden deze aangelegenheden in de raad gebracht. BWBR0006501
Artikel 6, Reglement van orde voor de ministerraad     Artikel 6 In gevallen waarin het niet duidelijk is, welke minister in de eerste plaats verantwoordelijk is voor een bepaalde aangelegenheid, beslist de minister-president over die verantwoordelijkheid. BWBR0006501
Artikel 7, Reglement van orde voor de ministerraad     Artikel 7 De minister-president kan, indien een aangelegenheid door een minister die daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk is, niet in de raad aan de orde wordt gesteld, zelf zorg dragen voor de indiening van deze aangelegenheid bij de raad. BWBR0006501
Artikel 8, Reglement van orde voor de ministerraad     Artikel 8 De raad vergadert in beginsel op vrijdag en voorts zo dikwijls als de minister-president of ten minste twee andere ministers dat wenselijk achten. BWBR0006501
Artikel 9, Reglement van orde voor de ministerraad     Artikel 9 • 1. De minister-president stelt de agenda vast. Een exemplaar van de agenda wordt tijdig aan de ministers en de staatssecretarissen gezonden. • 2. De voor de raad bestemde stukken worden in het algemeen 7 dagen voor de behandeling in de raad rondgezonden. Zij zijn voorzien van een daartoe bestemd aanbiedingsformulier. BWBR0006501
Artikel 10, Reglement van orde voor de ministerraad     Artikel 10 De minister-president regelt de orde der werkzaamheden tijdens de vergaderingen. BWBR0006501
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie

Staatshoofd