19 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1, Besluit ex artikel 22 Schepenwet     Artikel 1 • 1. Het beroepschrift, bedoeld in artikel 21 der Schepenwet , moet bevatten den naam en de voornamen voluit, het beroep en de woonplaats van den appellant, moet door hem of zijn gemachtigde onderteekend zijn en moet inhouden de vermelding van een adres, waaraan voor hem bestemde exploiten kunnen worden beteekend of kennisgevingen kunnen worden toegezonden of bezorgd. &bul... BWBR0001957
Artikel 2, Besluit ex artikel 22 Schepenwet     Artikel 2 • 1. De voorzitter bepaalt vervolgens plaats, dag en uur, waarop door hem de zaak zal worden behandeld en wijst tegelijkertijd de leden van den Raad of de Commissie van Onderzoek aan, die hij daarbij zal raadplegen. • 2. De secretaris is verplicht de plaats, den dag en het uur van de zitting mede te deelen aan den appellant, aan den ambtenaar, van wiens beslissing of vo... BWBR0001957
Artikel 3, Besluit ex artikel 22 Schepenwet     Artikel 3 Ter zitting is de secretaris van den Raad of de Commissie van Onderzoek tegenwoordig en bij diens ontstentenis de plaatsvervangende secretaris of een door den voorzitter als secretaris aan te wijzen lid van den Raad of de Commissie van Onderzoek. BWBR0001957
Artikel 4, Besluit ex artikel 22 Schepenwet     Artikel 4 De aan getuigen en deskundigen toegelegde schadeloosstellingen worden door den secretaris van den Raad uitbetaald uit de gelden, welke hem tot dat einde ter goede rekening zullen worden gegeven. BWBR0001957
Artikel 4a, Besluit ex artikel 22 Schepenwet     Artikel 4a De deurwaarders ontvangen voor hunne verrichtingen als bedoeld in artikel 43 der Schepenwet eene vergoeding, berekend volgens artikel 36 der wet, houdende de tarieven van gerechtskosten in strafzaken, alsmede vergoeding voor reis- en verblijfkosten overeenkomstig de derde klasse van het Reisbesluit 1916. BWBR0001957
Artikel 5, Besluit ex artikel 22 Schepenwet     Artikel 5 • 1. De voorzitter van de Raad legt alvorens zitting te nemen in handen van Onze Minister de navolgende eed (belofte) af: "Ik zweer (beloof), dat ik het ambt van (voorzitter, lid, enz.) van den Raad voor de scheepvaart overeenkomstig de voorschriften bij en krachtens de Schepenwet gegeven nauwgezet en onpartijdig zonder aanzien van personen zal waarnemen. Zoo waarlijk h... BWBR0001957
Artikel 6, Besluit ex artikel 22 Schepenwet     Artikel 6 • 1. Wanneer een plaatsvervangende voorzitter, een gewoon, een buitengewoon of een plaatsvervangend lid, de secretaris of zijn plaatsvervanger zijne woonplaats verlaat, geeft hij daarvan zoowel als van zijne terugkomst kennis aan den voorzitter. • 2. In geval van tijdelijke afwezigheid van den voorzitter doet deze gelijke kennisgeving aan de plaatsvervangende voorzitter... BWBR0001957
Artikel 7, Besluit ex artikel 22 Schepenwet     Artikel 7 • 1. De secretaris is verplicht registers te houden: • 1°. van de bij den Raad in onderzoek zijnde zaken; • 2°. van de bij den voorzitter van den Raad ingestelde beroepen, in welke registers kortelijk worden vermeld alle zaken in den rang, waarop zij worden aangebracht. • 2. Aan iedere zaak wordt een afzonderlijk nummer gegeven; in de registers wordt ook... BWBR0001957
Artikel 8, Besluit ex artikel 22 Schepenwet     Artikel 8 • 1. De zittingen worden belegd door den voorzitter of, bij diens ontstentenis, door een plaatsvervangenden voorzitter, die met inachtneming van het bepaalde in artikel 23, tweede, derde en vierde lid, der Schepenwet aan den secretaris opgeeft, welke leden moeten worden opgeroepen. • 2. De secretaris zorgt voor de oproeping van de leden en voor de kennisgeving aan h... BWBR0001957
Artikel 9, Besluit ex artikel 22 Schepenwet     Artikel 9 Vóór het openen der zitting wordt door den voorzitter en de aanwezige leden de presentielijst geteekend. BWBR0001957
  1, 2   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie

Staatshoofd