23 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3   »
Artikel 1, Rijkswet houdende goedkeuring van het Verdrag van Nice     Artikel 1 Het op 26 februari 2001 te Nice tot stand gekomen Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met Protocollen, waarvan de tekst is geplaatst in Tractatenblad 2001, 47, wordt goedgekeurd voor het gehele Koninkrijk. BWBR0013236
Artikel 2, Rijkswet houdende goedkeuring van het Verdrag van Nice     Artikel 2 Met de verklaringen gehecht aan de Slotakte van het in artikel 1 genoemde Verdrag wordt ingestemd, voor zover deze een nadere uitleg bevatten van bepalingen van het Verdrag. BWBR0013236
Artikel 5, Rijkswet houdende goedkeuring van het Verdrag van Nice     Artikel 5 Deze rijkswet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst. BWBR0013236
Artikel 1, Rijkswet houdende goedkeuring Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie     Artikel 1 Het op 25 april 2005 te Luxemburg totstandgekomen Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (met Akte, Protocol, Slotakte en Bijlagen), waarvan de Nederlandse tekst is geplaatst in Tractatenblad 2005, 196, wordt goedgekeurd voor het gehele Koninkrijk. BWBR0019969
Artikel 1, Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning     Artikel 1 In de bij artikel 32 van de Grondwet bedoelde openbare verenigde vergadering van de Staten-Generaal wordt door de Koning de volgende eed of belofte afgelegd: "Ik zweer (beloof) aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer (beloof) dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het K... BWBR0005431
Artikel 2, Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning     Artikel 2 Nadat de Koning de in artikel 1 bedoelde eed of belofte heeft afgelegd, spreekt de voorzitter namens de Staten-Generaal, de Staten van Aruba, de Staten van Curaçao en de Staten van Sint Maarten de volgende plechtige verklaring uit: "Wij ontvangen en huldigen, in naam van de volkeren van het Koninkrijk en krachtens het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet , U als Koning... BWBR0005431
Artikel 3, Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning     Artikel 3 Na het uitspreken van de in artikel 2 bedoelde plechtige verklaring wordt deze door de voorzitter en elk der leden, hoofd voor hoofd, beëdigd of bevestigd. BWBR0005431
Artikel 4, Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning     Artikel 4 • 1. De Staten van Aruba, de Staten van Curaçao en de Staten van Sint Maarten vaardigen elk één of meer gedelegeerden af, die de verenigde vergadering als bedoeld in artikel 32 van de Grondwet bijwonen. • 2. Op de in het eerste lid bedoelde gedelegeerden is artikel 3 van overeenkomstige toepassing. BWBR0005431
Artikel 5, Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning     Artikel 5 Deze rijkswet treedt in werking met ingang van de dertigste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. BWBR0005431
Artikel 6, Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning     Artikel 6 Deze rijkswet kan worden aangehaald als Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning. BWBR0005431
  1, 2, 3   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd