156 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 14, 15, 16   »
Artikel 1, Belastingregeling voor het Koninkrijk     Artikel 1 • 1. In Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten worden vreemdelingen niet onderworpen aan enige belasting of daarmede verband houdende verplichting welke drukkender is dan die, waaraan Nederlanders onder overigens gelijke omstandigheden worden onderworpen. • 2. Een lichaam dat is opgericht naar het recht van een land van het Koninkrijk wordt in een ander land van het... BWBR0002464
Artikel 2, Belastingregeling voor het Koninkrijk     Artikel 2 • 1. Deze Rijkswet verstaat onder: • a. landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten; • b. personen: natuurlijke personen en lichamen; • c. lichamen: rechtspersonen, maat- of vennootschappen, andere verenigingen van personen, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens; • d. inwoner van een van de landen: een persoon d... BWBR0002464
Artikel 3, Belastingregeling voor het Koninkrijk     Artikel 3 • 1. Deze afdeling is van toepassing op belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, geheven ten behoeve van een van de landen of een staatkundig onderdeel daarvan. • 2. Tot de belastingen naar het inkomen en naar het vermogen behoren mede belastingen naar bestanddelen van het inkomen of van het vermogen, daaronder begrepen belastingen naar voordelen uit vervreemd... BWBR0002464
Artikel 4, Belastingregeling voor het Koninkrijk     Artikel 4 • 1. Inkomsten genoten door een inwoner van een van de landen uit onroerende goederen gelegen of gevestigd binnen een van de andere landen, mogen in dat andere land worden belast, ook ingeval deze inkomsten deel uitmaken van de winst van een onderneming. • 2. De uitdrukking "onroerende goederen" omvat mede: • a. mijnen, steengroeven en andere natuurlijke hulpbron... BWBR0002464
Artikel 5, Belastingregeling voor het Koninkrijk     Artikel 5 • 1. Winst uit onderneming - voor zover niet bestaande uit inkomsten uit onroerende goederen - genoten door een inwoner van een van de landen, mag in een van de andere landen worden belast indien en voor zover die winst is toe te rekenen aan een binnen dat andere land aangehouden vaste inrichting. • 2. De aan een vaste inrichting toe te rekenen winst wordt gesteld op de... BWBR0002464
Artikel 6, Belastingregeling voor het Koninkrijk     Artikel 6 Winst uit onderneming genoten door een inwoner van een van de landen uit het optreden als verzekeraar binnen een van de andere landen wordt geacht te zijn behaald met behulp van een vaste inrichting binnen dat andere land. BWBR0002464
Artikel 7, Belastingregeling voor het Koninkrijk     Artikel 7 • 1. Winst uit onderneming genoten door een inwoner van een van de landen uit het uitvoeren van bouw-, constructie-, montage-, graaf-, ontginnings-, bagger- of opruimingswerken of dergelijke werkzaamheden binnen een van de andere landen gedurende meer dan 183 dagen binnen een tijdvak van twaalf maanden, wordt geacht te zijn behaald met behulp van een vaste inrichting binnen da... BWBR0002464
Artikel 8, Belastingregeling voor het Koninkrijk     Artikel 8 Winst uit onderneming genoten door een inwoner van een van de landen uit het verrichten van luchtkarteringswerkzaamheden en andere werkzaamheden vanuit de lucht, gericht op de inventarisatie van natuurlijke hulpbronnen binnen een van de andere landen, wordt geacht te zijn behaald met behulp van een vaste inrichting binnen dat andere land, voor zover die winst aan de werkzaamheden binn... BWBR0002464
Artikel 9, Belastingregeling voor het Koninkrijk     Artikel 9 Winst uit onderneming genoten door een inwoner van een van de landen uit het optreden als musicus, als artist of als beoefenaar van een tak van sport binnen een van de andere landen, wordt geacht te zijn behaald met behulp van een vaste inrichting binnen dat andere land. BWBR0002464
Artikel 10, Belastingregeling voor het Koninkrijk     Artikel 10 • 1. Ingeval in de handels- of financiële betrekkingen tussen twee van elkaar afhankelijke ondernemingen, waarvan de ene is gevestigd in een van de landen en de andere in een van de andere landen, voorwaarden bestaan welke afwijken van die welke zouden zijn gemaakt tussen onafhankelijke ondernemingen, mogen alle voordelen, welke zonder deze voorwaarden zouden zijn opgekomen ... BWBR0002464
  1, 2, 3 ... 14, 15, 16   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling