330 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 31, 32, 33   »
Artikel II, Rijkswet tot wijziging Wet militair tuchtrecht, enz. (aanpassingen n.a.v. gehouden evaluatie-onderzoek)     Artikel II • 1. De op het moment van inwerkingtreding van deze wet bij de commandant reeds ingediende beroepschriften die nog niet zijn doorgezonden naar het gerecht, worden aangemerkt als beklagschriften in de zin van artikel 80b van de Wet militair tuchtrecht en als zodanig verder afgedaan. • 2. De op het moment van inwerkingtreding van deze wet bij het gerecht aanwezige en... BWBR0010497
Artikel III, Rijkswet tot wijziging Wet militair tuchtrecht, enz. (aanpassingen n.a.v. gehouden evaluatie-onderzoek)     Artikel III [Wijzigt het Wetboek van Militair Strafrecht.] BWBR0010497
Artikel IV, Rijkswet tot wijziging Wet militair tuchtrecht, enz. (aanpassingen n.a.v. gehouden evaluatie-onderzoek)     Artikel IV [Wijzigt de Wet militaire strafrechtspraak.] BWBR0010497
Artikel V, Rijkswet tot wijziging Wet militair tuchtrecht, enz. (aanpassingen n.a.v. gehouden evaluatie-onderzoek)     Artikel V [Wijzigt de Rijkswet van 4 juli 1963, Stb. 295.] . BWBR0010497
Artikel VI, Rijkswet tot wijziging Wet militair tuchtrecht, enz. (aanpassingen n.a.v. gehouden evaluatie-onderzoek)     Artikel VI Deze Rijkswet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0010497
Artikel 1, Rijkswet tot goedkeuring van enkele verdragen inzake de bestrijding van fraude en corruptie     Artikel 1 De op 26 juli 1995 te Brussel totstandgekomen Overeenkomst, opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, waarvan de Nederlandse tekst is geplaatst in Tractatenblad 1995, 289, wordt goedgekeurd voor Nederland. BWBR0011960
Artikel 1, Rijkswet houdende regels betreffende de rechtspositie van enige militair-rechterlijke ambtenaren     Artikel 1 • 1. Aan de leden van de gewone rechterlijke macht en de leden van het openbaar ministerie bij de gewone rechterlijke macht in Nederland, in Aruba, in Curaçao, in Sint Maarten en in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba die op grond van de Wet van 3 april 1968 ( Stb. 180), houdende regeling van de bezoldiging van de militair-rechterlijke ambtenaren, een salari... BWBR0005399
Artikel 2, Rijkswet houdende regels betreffende de rechtspositie van enige militair-rechterlijke ambtenaren     Artikel 2 De militair-rechterlijke ambtenaren die op grond van artikel 2 van de Wet van 3 april 1968, houdende regeling van de bezoldiging van de militair-rechterlijke ambtenaren, in bezoldiging waren gelijkgesteld met de rechterlijke ambtenaren, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel F, van de Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren, blijven in bezoldiging gelijkgesteld met d... BWBR0005399
Artikel 3, Rijkswet houdende regels betreffende de rechtspositie van enige militair-rechterlijke ambtenaren     Artikel 3 Deze Rijkswet treedt in werking met ingang van de een en dertigste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt wat artikel 1, eerste lid , betreft terug tot en met het tijdstip waarop de Wet van 3 april 1968, houdende regeling van de bezoldiging van de militair-rechterlijke ambtenaren, buiten werking treedt en wat artikel 2 betreft tot... BWBR0005399
  1, 2, 3 ... 31, 32, 33   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd