35 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4   »
Artikel 1, Rijkswet op het Nederlanderschap     Artikel 1 • 1. In deze Rijkswet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Justitie in zijn hoedanigheid van minister van het Koninkrijk; • b. meerderjarige: hij die de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt of voordien in het huwelijk is getreden; • c. moeder: de vrouw tot wie het kind, anders dan door adoptie,... BWBR0003738
Artikel 2, Rijkswet op het Nederlanderschap     Artikel 2 • 1. Tenzij de wet anders bepaalt, hebben de verkrijging en het verlies van het Nederlanderschap geen terugwerkende kracht. • 2. Behoudens in de bij algemene maatregel van rijksbestuur te bepalen gevallen worden verklaringen en verzoeken in persoon afgelegd en ingediend. • 3. Tenzij anders bepaald, worden verklaringen en verzoeken van minderjarigen door hun wette... BWBR0003738
Artikel 3, Rijkswet op het Nederlanderschap     Artikel 3 • 1. Nederlander is het kind waarvan ten tijde van zijn geboorte de vader of de moeder Nederlander is, alsmede het kind van een Nederlander die voordien is overleden. • 2. Het op het grondgebied van Nederland, onderscheidenlijk Aruba, Curaçao of Sint Maarten, of aan boord van een in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten te boek gesteld zeeschip of luchtvaartuig, g... BWBR0003738
Artikel 4, Rijkswet op het Nederlanderschap     Artikel 4 • 1. In afwijking van artikel 3 wordt Nederlander het kind van een persoon van wie het ouderschap gerechtelijk wordt vastgesteld, indien het kind op de dag van de uitspraak in eerste aanleg minderjarig was en de ouder op de in de volgende zin bedoelde dag Nederlander is, of, indien deze is overleden, op de dag van overlijden Nederlander was. Betreft het een Nederlandse uit... BWBR0003738
Artikel 5, Rijkswet op het Nederlanderschap     Artikel 5 Nederlander wordt het kind dat in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten bij rechterlijke uitspraak is geadopteerd, indien het kind op de dag van de uitspraak in eerste aanleg minderjarig was en ten minste één der adoptiefouders op de in de volgende zin bedoelde dag Nederlander is. Het kind verkrijgt het Nederlanderschap op de eerste dag na een periode van drie maanden, te reken... BWBR0003738
Artikel 5a, Rijkswet op het Nederlanderschap     Artikel 5a • 1. Nederlander wordt ook het kind dat in het buitenland bij uitspraak van een ter plaatse bevoegde autoriteit wordt geadopteerd in overeenstemming met het op 29 mei 1993 te 's-Gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie, indien en op het tijdstip waarop aan de volgende voorwaarden is... BWBR0003738
Artikel 5b, Rijkswet op het Nederlanderschap     Artikel 5b • 1. Nederlander wordt ook het kind dat in het buitenland bij uitspraak van een ter plaatse bevoegde autoriteit wordt geadopteerd, indien en op het tijdstip waarop aan de volgende voorwaarden is voldaan: • a. de adoptie voldoet aan de voorwaarden voor erkenning in Nederland van artikel 6 of artikel 7 van de Wet conflictenrecht adoptie , en • b. de adoptie... BWBR0003738
Artikel 5c, Rijkswet op het Nederlanderschap     Artikel 5c Het kind van degene die door adoptie het Nederlanderschap verkrijgt deelt in die verkrijging. BWBR0003738
Artikel 6, Rijkswet op het Nederlanderschap     Artikel 6 • 1. Na het afleggen van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring verkrijgt door een bevestiging als bedoeld in het derde lid het Nederlanderschap: • a. de toegelaten meerderjarige vreemdeling die in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is geboren en aldaar sedert zijn geboorte hoo... BWBR0003738
Artikel 6a, Rijkswet op het Nederlanderschap     Artikel 6a • 1. De in artikel 6, tweede lid , bedoelde bevestiging wordt geweigerd indien de vreemdeling als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder e, een andere nationaliteit bezit en niet het mogelijke heeft gedaan om die nationaliteit te verliezen dan wel niet bereid is het mogelijke te zullen doen om, na de totstandkoming van de bevestiging, die nationaliteit te verliezen, tenzi... BWBR0003738
  1, 2, 3, 4   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie