259 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 24, 25, 26   »
Artikel 1, Paspoortwet     Artikel 1 In deze wet wordt verstaan onder: • a. aanvraag: het verzoek tot verstrekking van een reisdocument of tot wijziging van gegevens vermeld in een eerder verstrekt reisdocument; • b. aanvrager: degene die een aanvraag als bedoeld in onderdeel a indient of op wie een dergelijke aanvraag betrekking heeft; • c. weigering: de afwijzende beslissing op de aanvraag, die in ... BWBR0005212
Artikel 2, Paspoortwet     Artikel 2 • 1. Reisdocumenten van het Koninkrijk der Nederlanden zijn: • a. nationaal paspoort; • b. diplomatiek paspoort; • c. dienstpaspoort; • d. reisdocument voor vluchtelingen; • e. reisdocument voor vreemdelingen; • f. nooddocument; • g. andere reisdocumenten, door Onze Minister vast te stellen. • 2. Identiteitskaart van het ... BWBR0005212
Artikel 3, Paspoortwet     Artikel 3 • 1. Elk reisdocument vermeldt de volgende persoonsgegevens van de houder: geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, woonplaats, adres en lengte. Onze Minister kan bepalen in welke gevallen kan worden afgezien van vermelding van respectievelijk geboorteplaats, woonplaats, adres en lengte. • 2. Een reisdocument is voorzien van de gezichtsopname, ... BWBR0005212
Artikel 4, Paspoortwet     Artikel 4 Elk reisdocument blijft na uitreiking rijkseigendom. Onze Minister oefent het eigendomsrecht uit. BWBR0005212
Artikel 4a, Paspoortwet     Artikel 4a • 1. Er is een basisregister reisdocumenten. Onze Minister is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens in dit register. • 2. Het register heeft tot doel het voorkomen en bestrijden van fraude met en misbruik van reisdocumenten door het vastleggen van gegevens met betrekking tot de in het derde lid bedoelde documenten en de verstrekking van die gegevens aan daar... BWBR0005212
Artikel 4b [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Paspoortwet     Artikel 4b [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] • 1. De reisdocumentenadministratie heeft tot doel het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 4a, eerste lid , aan daartoe ingevolge deze wet bevoegde autoriteiten, instellingen en personen die belast zijn met de uitvoering van deze wet voor zover zij de gegevens nodig hebben voor die uitvoering. • 2. Onv... BWBR0005212
Artikel 5, Paspoortwet     Artikel 5 Een ieder die, anders dan voor ambtelijke doeleinden of ter voldoening aan een wettelijk voorschrift, in het bezit is van een reisdocument waarvan hij niet de houder is, draagt zorg dat het onverwijld ter beschikking komt van een ingevolge deze wet tot inhouding bevoegde autoriteit. BWBR0005212
Artikel 6, Paspoortwet     Artikel 6 Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze wet in een openbaar lichaam en in Aruba, Curaçao en Sint Maarten en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verpl... BWBR0005212
Artikel 7, Paspoortwet     Artikel 7 • 1. Bij algemene maatregel van rijksbestuur worden regels vastgesteld omtrent: • a. de door een gemeente, een openbaar lichaam, Aruba, Curaçao of Sint Maarten ter zake van reisdocumenten aan het Rijk verschuldigde kosten, de afdracht daarvan en de wijze waarop deze dient te geschieden, indien de aanvraag is ingediend bij de burgemeester, de gezaghebber dan wel de daar... BWBR0005212
Artikel 8, Paspoortwet     Artikel 8 Onze Minister kan in overeenstemming met Onze Minister van Buitenlandse Zaken in bijzondere omstandigheden voor de uitoefening van bevoegdheden ingevolge deze wet, mandaat verlenen aan autoriteiten van met het Koninkrijk bevriende mogendheden. Het desbetreffende besluit vermeldt de redenen van deze bevoegdheidsverlening en de termijn waarvoor zij geldt. Onze Minister stelt nadere rege... BWBR0005212
  1, 2, 3 ... 24, 25, 26   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie

Staatshoofd