149 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 13, 14, 15   »
Artikel 1, Rijksoctrooiwet 1995     Artikel 1 In deze rijkswet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Europees Octrooiverdrag: het op 5 oktober 1973 te München tot stand gekomen Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Trb. 1975, 108, 1976, 101 en 2002, 64); Europees octrooi: een krachtens het Europees Octrooiverdrag verleend octrooi, voor zover dat voor het Koninkrijk is verleend; Europese octrooiaa... BWBR0007118
Artikel 2, Rijksoctrooiwet 1995     Artikel 2 • 1. Vatbaar voor octrooi zijn uitvindingen op alle gebieden van de technologie die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid. • 2. In de zin van het eerste lid worden in het bijzonder niet als uitvindingen beschouwd: • a. ontdekkingen, alsmede natuurwetenschappelijke theorieën en wiskundige methode... BWBR0007118
Artikel 2a, Rijksoctrooiwet 1995     Artikel 2a • 1. Onder uitvindingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid , worden ook verstaan uitvindingen die betrekking hebben op een voortbrengsel dat uit biologisch materiaal bestaat of dit bevat, of die betrekking hebben op een werkwijze waarmee biologisch materiaal wordt verkregen, bewerkt of gebruikt. • 2. Onder uitvindingen als bedoeld in het eerste lid worden in ieder... BWBR0007118
Artikel 3, Rijksoctrooiwet 1995     Artikel 3 • 1. Niet vatbaar voor octrooi zijn: • a. uitvindingen waarvan de commerciële exploitatie in strijd zou zijn met de openbare orde of goede zeden, • b. het menselijk lichaam in de verschillende stadia van zijn vorming en zijn ontwikkeling, alsmede de loutere ontdekking van een van de delen ervan, met inbegrip van een sequentie of partiële sequentie van een gen, ... BWBR0007118
Artikel 4, Rijksoctrooiwet 1995     Artikel 4 • 1. Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd, indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek. • 2. De stand van de techniek wordt gevormd door al hetgeen voor de dag van indiening van de octrooiaanvrage openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze. • 3. Tot de stand van d... BWBR0007118
Artikel 5, Rijksoctrooiwet 1995     Artikel 5 • 1. Voor de toepassing van artikel 4 blijft een openbaarmaking van de uitvinding buiten beschouwing, indien deze niet eerder is geschied dan zes maanden voor de dag van indiening van de octrooiaanvrage als direct of indirect gevolg van: • a. een kennelijk misbruik ten opzichte van de aanvrager of diens rechtsvoorganger, of • b. het feit, dat de aanvrager of ... BWBR0007118
Artikel 6, Rijksoctrooiwet 1995     Artikel 6 Een uitvinding wordt als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid aangemerkt, indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Indien documenten als bedoeld in artikel 4, derde en vierde lid , tot de stand van de techniek behoren, worden deze bij de beoordeling van de uitvinderswerkzaamheid buiten beschouwing gelaten. BWBR0007118
Artikel 7, Rijksoctrooiwet 1995     Artikel 7 Een uitvinding wordt als vatbaar voor toepassing op het gebied van de nijverheid aangemerkt, indien het onderwerp daarvan kan worden vervaardigd of toegepast op enig gebied van de nijverheid, de landbouw daaronder begrepen. BWBR0007118
Artikel 8, Rijksoctrooiwet 1995     Artikel 8 Onverminderd de artikelen 11 , 12 en 13 wordt de aanvrager als uitvinder beschouwd en uit dien hoofde als degene die aanspraak heeft op octrooi. BWBR0007118
Artikel 9, Rijksoctrooiwet 1995     Artikel 9 • 1. Degene die in een der landen, aangesloten bij de Internationale Unie tot bescherming van de industriële eigendom of aangesloten bij de Wereld Handelsorganisatie, overeenkomstig de in dat land geldende wetten, en degene die, overeenkomstig de tussen twee of meer voornoemde landen gesloten verdragen, octrooi of een gebruikscertificaat dan wel bescherming van een gebruiksmo... BWBR0007118
  1, 2, 3 ... 13, 14, 15   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie

Staatshoofd