330 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 31, 32, 33   »
Artikel 1, Wet militair tuchtrecht     Artikel 1 De zowel in deze rijkswet als in het Wetboek van Militair Strafrecht voorkomende uitdrukkingen hebben in beide dezelfde betekenis. Artikel 61 van het Wetboek van Militair Strafrecht is van toepassing. BWBR0004788
Artikel 2, Wet militair tuchtrecht     Artikel 2 De straffen, in deze rijkswet voorzien, zijn van toepassing op de militair die een gedragsregel van deze rijkswet schendt. BWBR0004788
Artikel 3, Wet militair tuchtrecht     Artikel 3 • 1. De gedragsregels van deze rijkswet zijn van toepassing: • a. gedurende de tijd waarin de militair dienst doet of behoort te doen; • b. op een militaire plaats; • c. anders dan in de gevallen, genoemd onder a en b, indien en voorzover de rijkswet de toepassing voorschrijft. • 2. Onder de tijd waarin de militair dienst doet of behoort te doen, wo... BWBR0004788
Artikel 4, Wet militair tuchtrecht     Artikel 4 • 1. In deze rijkswet wordt onder commandant verstaan de militair die ingevolge artikel 49 tot straffen bevoegd is. • 2. In deze rijkswet wordt onder beklagmeerdere verstaan de onmiddellijk boven de commandant gestelde bevelvoerende meerdere. Onze Minister van Defensie kan bij ministeriĆ«le regeling andere militairen aanwijzen als beklagmeerderen. In dat geval treed... BWBR0004788
Artikel 5, Wet militair tuchtrecht     Artikel 5 In deze rijkswet wordt onder beschuldigde verstaan de militair aan wie een beschuldiging is uitgereikt op grond van het op feiten of omstandigheden gebaseerde vermoeden dat hij een in deze rijkswet omschreven gedragsregel heeft geschonden. BWBR0004788
Artikel 5a, Wet militair tuchtrecht     Artikel 5a Indien een Nederlandse militair behoort tot een internationaal militair samenwerkingsverband wordt ten aanzien van die Nederlandse militair voor de toepassing van Hoofdstuk II van deze rijkswet mede verstaan onder: • a. andere militair: de vreemde militair die behoort tot dat internationaal militair samenwerkingsverband; • b. krijgsmacht: dat internationaal militair... BWBR0004788
Artikel 6, Wet militair tuchtrecht     Artikel 6 • 1. In strijd met de militaire tucht gedraagt zich de militair die enig gegeven, de dienst betreffende, mededeelt aan of ter beschikking stelt van iemand die tot kennisneming daarvan niet bevoegd is, voor zover de verplichting tot geheimhouding uit de aard der zaak volgt. • 2. Het eerste lid is mede van toepassing op de militair die geen dienst doet of behoort te doen,... BWBR0004788
Artikel 7, Wet militair tuchtrecht     Artikel 7 In strijd met de militaire tucht gedraagt zich de militair die ongeoorloofd afwezig is. BWBR0004788
Artikel 8, Wet militair tuchtrecht     Artikel 8 In strijd met de militaire tucht gedraagt zich de militair aan wiens schuld het is te wijten dat hij niet in staat is dienstverplichtingen te vervullen. BWBR0004788
Artikel 9, Wet militair tuchtrecht     Artikel 9 In strijd met de militaire tucht gedraagt zich de militair die zich onttrekt aan dienstverplichtingen, deze verplichtingen zonder toestemming niet vervult of ophoudt te vervullen. BWBR0004788
  1, 2, 3 ... 31, 32, 33   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie

Staatshoofd