244 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 23, 24, 25   »
Artikel 1, Schepenwet     Artikel 1 • 1. Voor de toepassing van deze rijkswet wordt verstaan onder: buitengaats brengen , voor zover het betreft het verlaten van • a. het Europese deel van het Nederlandse gebied en het Duitse gebied, gelegen aan de landzijde van een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen lijn: het brengen van een schip aan de buitenzijde van deze lijn; • b. de openbare l... BWBR0001876
Artikel 2, Schepenwet     Artikel 2 • 1. De bepalingen van deze rijkswet zijn van toepassing op de in Nederland thuis behoorende schepen, welke bestemd zijn dan wel gebezigd worden om eene reis te ondernemen, met uitzondering van: • a. Nederlandse oorlogsschepen, marinehulpschepen of andere schepen die in gebruik zijn voor de uitvoering van de militaire taak; • b. reddingvaartuigen; • c. ono... BWBR0001876
Artikel 2bis, Schepenwet     Artikel 2bis • 1. Kapiteins van schepen, bedoeld onder de uitzonderingen f tot en met h van artikel 2, eerste lid , ondernemen met hun schip geen reis zonder vergunning van het Hoofd van de Scheepvaartinspectie. • 2. Aan de vergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De vergunning geldt voor een daarbij bepaalde periode. • 3. In Aruba, Curaçao en S... BWBR0001876
Artikel 3, Schepenwet     Artikel 3 • 1. Er wordt geen reis ondernomen, tenzij de voor het schip benodigde certificaten zijn afgegeven, welke nog geldig zijn op het ogenblik van vertrek. • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur wordt vastgesteld welke certificaten benodigd zijn. Aan certificaten kunnen door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie voorschriften en beperkingen worden verbonde... BWBR0001876
Artikel 3a, Schepenwet     Artikel 3a • 1. Een certificaat wordt alleen afgegeven indien het schip en de bedrijfsvoering over het schip, zowel aan boord als aan de wal, voldoen aan de eisen, daartoe bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur vastgesteld. • 2. De vaststelling van de eisen, bedoeld in het eerste lid, kan voor bepaalde bij of krachtens de maatregel aangewezen onderwerpen geschieden ... BWBR0001876
Artikel 4, Schepenwet     Artikel 4 • 1. De kapitein is verplicht, alvorens met zijn schip eene reis te ondernemen, te zorgen dat: • a. het schip volkomen zeewaardig is en alle daarvoor in aanmerking komende openingen binnen en buiten boord afdoende zijn gesloten; • b. aan boord de noodige redding- en veiligheidsmiddelen, alsmede heel- en verbandmiddelen en eene desbetreffende handleiding, aanwezig... BWBR0001876
Artikel 4a, Schepenwet     Artikel 4a Bij algemene maatregel van rijksbestuur worden voorschriften vastgesteld omtrent routering van schepen. BWBR0001876
Artikel 5, Schepenwet     Artikel 5 • 1. Onze Minister kan voor schepen van een bepaalde categorie vrijstelling verlenen van één of meer van de bij of krachtens artikel 3a, eerste lid , of artikel 4 gestelde eisen, zonodig onder het geven van voorschriften en beperkingen, mits zulks zonder gevaar voor deze categorie schepen of hun opvarenden mogelijk is. Een vrijstellingsregeling wordt bekend gemaakt in... BWBR0001876
Artikel 6, Schepenwet     Artikel 6 • 1. Certificaten worden afgegeven door of namens het Hoofd van de Scheepvaartinspectie. In bijzondere gevallen kan het Hoofd van de Scheepvaartinspectie aan buitenlandse autoriteiten verzoeken certificaten af te geven. • 2. De ambtenaren van de Scheepvaartinspectie zijn belast met het verrichten van onderzoeken als bedoeld in artikel 3 a , derde lid . Bij of krachte... BWBR0001876
Artikel 7, Schepenwet     Artikel 7 • 1. Certificaten vervallen, wanneer: • a. het tijdvak, waarvoor zij gelden, is verstreken; • b. de tijdens de geldigheidsduur daarvan verplicht gestelde onderzoeken niet of niet tijdig hebben plaatsgevonden, behoudens in bij algemene maatregel van rijksbestuur omschreven bijzondere gevallen; • c. het schip ophoudt te behooren tot de categorie van schepen,... BWBR0001876
  1, 2, 3 ... 23, 24, 25   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd